Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach Szkoła Podstawowa nr 17

Kontakt email, www
1
44-100 Gliwice , woj. Śląskie

Niemiecki

Kursy językowe

Dla gimnazjum

Specjalizacje:

  • Niemiecki
  • Kursy językowe
  • Dla gimnazjum

O nas

Przystanek: Gliwice Plac Piłsudskiego
mapa Kierunek: Brzezinka Wałbrzyska
.................................................................................
Przystanek: Brzezinka Osiedlemapa
Kierunek: Gliwice Legenda 00 Kurs
wykonywany pojazdem niskopodłogowym.
B Kurs do : Helenka ELZAB C Kurs do : Gliwice Plac
Piastów Z Kurs przez : Miechowice Ośrodek Zdrowia n/ż
do Miechowice Pętla Y Kurs przez : Stare Gliwice
Wyczółkowskiego » Stare Gliwice Gaudiego do Helenka ELZAB X
Kurs przez : Stare Gliwice Wyczółkowskiego » Stare Gliwice
Gaudiego » Miechowice Ośrodek Zdrowia n/ż do Miechowice
PętlaPrzystanek: Gliwice Plac Piłsudskiego
mapa Kierunek: Brzezinka
.......................................................................................................................................................
Przystanek: Brzezinka Osiedlemapa
Kierunek: Gliwice - Osiedle Kopernika Kąpielisko
Legenda 00 Kurs wykonywany pojazdem
niskopodłogowym.
Z Kurs przez : Gliwice Zakład Opla » Stare Łabędy SSE »
Stare Łabędy ROCA » Stare Gliwice Rondo n/ż » Brzezinka Przemyska »
Brzezinka Droga do Łabęd » Brzezinka Osiedle » Brzezinka Kielecka »
Brzezinka Wałbrzyska » Brzezinka Lubelska n/ż » Brzezinka Park
Logistyczny » Kleszczów Osiedleńcza » Kleszczów Gliwicka do
Kleszczów Pętla Y Kurs przez : Gliwice Zakład Opla » Stare
Łabędy SSE » Stare Łabędy ROCA » Stare Gliwice Rondo n/ż »
Brzezinka Przemyska » Brzezinka Droga do Łabęd » Brzezinka Osiedle
» Brzezinka Kielecka » Brzezinka Wałbrzyska » Brzezinka Lubelska
n/ż do Brzezinka Park Logistyczny X Kurs przez :
Stare Łabędy SSE » Stare Łabędy SSE » Stare Łabędy ROCA » Stare
Gliwice Rondo n/ż » Brzezinka Przemyska » Brzezinka Droga do Łabęd
» Brzezinka Osiedle » Brzezinka Kielecka » Brzezinka Wałbrzyska »
Brzezinka Lubelska n/ż » Brzezinka Park Logistyczny » Kleszczów
Osiedleńcza » Kleszczów Gliwicka do Kleszczów Pętla W
Kurs przez : Stare Łabędy SSE » Stare Łabędy SSE » Stare
Łabędy ROCA » Stare Gliwice Rondo n/ż » Brzezinka Przemyska »
Brzezinka Droga do Łabęd » Brzezinka Osiedle » Brzezinka Kielecka »
Brzezinka Wałbrzyska » Brzezinka Lubelska n/ż do Brzezinka
Park Logistyczny V Kurs przez : Stare Łabędy SSE » Stare
Łabędy SSE » Stare Łabędy ROCA » Stare Gliwice Rondo n/ż do
Brzezinka PrzemyskaPrzystanek: Gliwice Plac
Piłsudskiegomapa Kierunek: Brzezinka
Przemyska
Legenda 00 Kurs wykonywany
pojazdem niskopodłogowym.
A Kurs do : Osiedle Waryńskiego Pętla Z Kurs przez :
Gliwice Zakład Opla » Stare Łabędy SSE » Stare Łabędy SSE » Stare
Łabędy ROCA » Stare Gliwice Rondo n/ż » Brzezinka Przemyska
.......................................................................................................................................................
Przystanek: Brzezinka Przemyskamapa
Kierunek: Osiedle Obrońców Pokoju
Legenda 00 Kurs wykonywany pojazdem
niskopodłogowym.
A Kurs do : Gliwice Plac Piastów Z Kurs przez :
Brzezinka Przemyska » Stare Gliwice Wyczółkowskiego » Stare Gliwice
Rondo n/ż » Stare Łabędy ROCA » Stare Łabędy SSE » Gliwice Zakład
OplaSZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW DOSTĘPNY JEST NA
STRONIE KZK GOP