w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Kontakt email, www
ul. Kościuszki 14
Opole ,

Kursy językowe

Dla liceów

Specjalizacje:

  • Kursy językowe
  • Dla liceów

O nas

Prymas TysiącleciaStefan Kardynał WyszyńskiPrzez 57 lat był kapłanem, przez 35 latbiskupem,ponad 32 lata Arcybiskupem Gnieźnieńskim iWarszawskimoraz Prymasem Polski,28 lat członkiem KolegiumKardynalnego.Do ostatnich chwil swojego utrudzonego życia służył matce -kościołowii matce - ojczyźnie. Radził, napominał, zachęcał, uznany zanajwiększy autorytet moralny zarówno przez tych, którzy byli muwierni,jak i tych, którzy jeszcze nie tak dawno goprześladowali.Uczył nas miłościna co dzień. Nie tylko tej bohaterskiej, od wielkichwydarzeń,ale tej szczerej, codziennej, którejpotrzebujemy... ( fragment homilii Kard. Józefa Glempa,1985r.)Rok 2001był rokiem poświęconym Stefanowi KardynałowiWyszyńskiemu,w jego 100 rocznicę urodzin i 20 rocznicęśmierci.BiografiaStefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w miejscowościZuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. W tym czasienadal trwały zabory, a Zuzela pozostawała pod panowaniem rosyjskim.Stefan zatem od dziecka poznał smak niewoli, a Polskę traktowałjako wyjątkową wartość. Na jego dzieciństwo wielki wpływ wywarłaśmierć matki, którą stracił. gdy miał zaledwie 9 lat. Przez całeżycie tęsknił za nią. Ta tęsknota skierowała jego serce ku MatceNiebieskiej - ku tej, która nie umiera, na Nią będzie też częstowskazywał w swojej późniejszej pracyduszpasterskiej.Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpiłdo Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 rokuzostał wyświęcony na kapłana. Z powodu choroby święcony był sam,wkrótce po wyjściu ze szpitala. Z mszą świętą prymicyjną pojechałna Jasną Górę.Po czterech latach studiów na KatolickimUniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i NaukSpołecznych uzyskał stopień doktora na podstawie pracy: PrawaKościoła do szkoły. Po studiach udał się w podróż naukową pokrajach Europy Zachodniej. Po powrocie do kraju został profesoremnauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, ajednocześnie prowadził intensywną działalność społeczną wśródrobotników Włocławka.Podczas wojny jako znany profesor-społecznik byłposzukiwany przez Niemców. z tego powodu błogosławiony biskup Kozalkazał księdzu Wyszyńskiemu opuścić Włocławek, który krywał sięmiędzy innymi we Wrociszewie i w Laskach pod Warszawą. W okresiePowstania Warszawskiego ksiądz Wyszyński pełnił obowiązki kapelanagrupy Kampinos AK, działającej w Laskach i okolicy oraz szpitalapowstańczego w Laskach. Oprócz obowiązków duszpasterskich zbierałrannych, towarzyszył przy operacjach, podtrzymywał na duchudotkniętych skutkami wojny. Z płonącej Warszawy pewnego dnia wiatrprzyniósł mu nadpaloną karteczkę ze słowami Będzieszmiłował.Zaraz po zakończeniu działań wojennych ks.Wyszyński wrócił do Włocławka i zaczął organizować SeminariumDuchowne zniszczone w czasie wojny. W 1945 r. został jego rektorem.Podjął też obowiązki redaktora tygodnika diecezjalnego Ład Bożyczynił starania o wznowienie czasopisma Ateneum Kapłańskie.W 1946 r. Ojciec Święty Pius XII mianował księdza profesoraWyszyńskiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej.Sakry biskupiej udzielił nominatowi na Jasnej Górze Prymas PolskiAugust kardynał Hlond dnia 12 maja 1946 roku. Po jego śmierci22 października 1948 ks. Biskup Wyszyński został wybranyArcybiskupem Gniezna i Warszawy i Prymasem Polski. W swoim liście duszpasterskim pisał wtedy: Nie jestem ci ja anipolitykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem, ani reformatorem.Natomiast jestem ojcem waszym duchownym, pasterzem i biskupem duszwaszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa....Wówczas dla Kościoła w Polsce nastąpiły szczególnietrudne czasy, nasilało sie prześladowanie księży i wiernych. W tejsytuacji, aby chronić Kościół i Naród od napięć i rozlewu krwiPrymas Wyszyński podjął decyzję zawarcia Porozumienia,podpisanego przez przedstawicieli Episkopatu i władz państwowych(14 II 1950). Wobec braku konstytucji była to jedyna deklaracjaprawna określająca sytuację Kościoła w Polsce. 12 stycznia1953 ks. Wyszyński został Kardynałem, nie mógł jednakpojechać do Rzymu po kapelusz kardynalski, ponieważ nie otrzymałpaszportu.Osiem miesięcy później (25 IX 1953) Stefan KardynałWyszyński został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Jedną zważniejszych przyczyn aresztowania było wystosowanie słynnego listudo rządu, zwanego jako Non possumus. Przebywał kolejno wRywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, wPrudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach. Dopiero w ostatnimmiejscu internowania zostały złagodzone rygory - właśnie tam teżzostał napisany tekst odnowionych Ślubów Narodu (wygłoszone naJasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku jako Jasnogórskie Śluby Narodu).Dnia 26 października 1956 r. Kardynał Wyszyński został uwolniony imógł powrócić do Warszawy.W latach 1957- 65 prowadził Wielką Nowennę przedJubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski - niezwykłe, narodowerekolekcje, które były jednocześnie aktem zawierzenia Polski Maryi.Na główne uroczystości milenijne (3 V 1966) pragnął przyjechaćOjciec Święty Paweł VI, jednak władze polskie pod wpływem decyzji zMoskwy odmówiły papieżowi prawa przyjazdu. Uroczystości milenijne,symbol wielkiego duchowego zwycięstwa Kościoła, przełamały wspołeczeństwie polskim barierę strachu. Ludzie poczuli sięwewnętrznie wolni, zjednoczeni, odnaleźli swoją tożsamość. W latachsześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracachSoboru Watykańskiego II, na jego prośbę również Ojciec Świętyogłosił (21 XI 1964) Maryję Matką Kościoła. W okresie rodzącej sięSolidarności Prymas Tysiąclecia pozostawał ośrodkiem równowagi ispokoju społecznego. Zatroskany o pokój w Ojczyźnie i dobro ludziustawicznie wzywał do odpowiedzialności.Odszedł 28 maja 1981 r. w uroczystośćWniebowstąpienia Pańskiego. Na pogrzeb Stefana kardynałaWyszyńskiego w Warszawie 31 maja przybyło tysiące ludzi. Przyszliwierzący i niewierzący. Był to prawdziwie królewski pogrzeb,wyrażający szacunek i cześć dla Prymasa Tysiąclecia, któregonazywano ojcem Narodu. W 1986 roku rozpoczął się proceskanonizacyjny Sługi Bożego Stefana KardynałaWyszyńskiego.Wybór Patrona SzkołyJednym z najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły był wybórjej patrona. W maju 1990 r. odbyła się prezentacja kandydatów nanastępcę Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty, a w dniach 1- 3 czerwca wybory. Wzięło w nich udział 817 uczniów inauczycieli. W zaciętej rywalizacji zwyciężył Stefan KardynałWyszyński (278 głosów). Trzej pozostali kandydaci otrzymali: JanuszKorczak - 246 głosów, brat Albert - 226 głosów, Edmund JanOsmańczyk - 62 głosy.Uroczystość przyjęcia imienia nowego patrona odbyła się25 X 1990 roku w wypełnionej po brzegi dużej saliopolskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego. Szkołaotrzymała sztandar, a przedstawiciele społeczności uczniowskiejzłożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się być wierni ideałommoralnym swojego patrona. Dwa lata później (23 X 1992) wścianę zewnętrzną budynku szkoły wmurowano tablicę poświęconąpatronowi. Znalazły się dla niej słowa wypowiedziane niegdyśprzez Prymasa: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największąsztuką jest dobrze żyć dla niej.W trakcie obchodów IV rocznicy nadania szkole imieniaPrymasa, ks. Andrzej Hanich dokonał odsłonięcia popiersia St.Wyszyńskiego. Autorem rzeźby jest Grzegorz Sobolewski,wówczas uczeń IV klasy autorskiej Zaocznego LO i LiceumPlastycznego w Opolu.Tradycja szkoły25 października to od 1990 rokuszczególny dzień dla Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia, StefanaKardynała Wyszyńskiego. Ten dzień jest świętem Patrona szkoły.Społeczność szkolna rozpoczyna tę uroczystość od Mszy św., bynastępnie - zwykle w murach szkoły lub w auli Wyższego SeminariumDuchownego - uczestniczyć w ślubowaniu przedstawicieli klaspierwszych wszystkich szkół Zespołu oraz w programie artystycznym,specjalnie na tę okazję przygotowanym, pod kierunkiem nauczyciela,przez młodzież V LO (w latach wcześniejszych na scenie pojawialisię najczęściej słuchacze klas muzycznych Zaocznego Liceum).Umiejętności wspomnianych uczniów Szkoły Muzycznej w Opolupozwalają zaprezentować prawdziwe koncerty m.in. na fortepian,skrzypce, flet, gitarę. Ponadto piękne głosy wokalistów dająmożliwość szczególnego przeżywania artystycznego przekazu, asłuchanie recytacji tekstów Prymasa oraz starannie dobranychutworów literatury dawnej i współczesnej wówczas naprawdęwzrusza.Wychowawców, nauczycieli cieszy to, iż tego typu uroczystość nietylko oddziałuje na intelekt młodzieży, pogłębia wiedzę o Prymasie,jego poglądach, ale budzi też głębokie uczucia, uwrażliwia,jednoczy. Program zawsze posiada motto, główną myśl, przesłanie,dzięki którym czytelna jest intencja jego realizatorów. Jest onoczęsto rozwijane na lekcjach wychowawczych, jest niejako punktemwyjścia do dalszych, kameralnych, bo w klasach już toczonychdyskusji. Program z 25 października to ziarenko, które zasiewająmłodzi artyści w umysłach widzów, by później móc jeszcze raz -wykorzystując teksty Stefana Wyszyńskiego - ważne sprawyrozważać.Kilka z naszych szkolnych uroczystości miało szczególną oprawę - zewzględu na miejsce lub z powodu obecności wśród uczniów,nauczycieli i innych pracowników szkoły także znaczących gości.Pierwsza uroczystość z 1990 r. miała miejsce wTeatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu przygotowała ją pani IrenaChmielewska, przewodnicząca szkolnej komisji ds. Patrona. Nadkolejnymi programami czuwały najczęściej polonistki Zespołu: AnnaKlimczyk, Beata Pałka, Joanna Szymańska, później Joanna Mochniak,czy nauczyciele innych specjalności, jak Małgorzata Żebrowska,aktualna przewodnicząca Komisji Patrona. W roku1999 program artystyczny prezentowany był ponadto w ZłotejSali Urzędu Wojewódzkiego i po raz kolejny w Opolskiej Filharmoniiw obecności żony premiera Jerzego Buzka, arcybiskupa AlfonsaNossola, wojewody opolskiego Adama Pęzioła.Rok 2001 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiłRokiem Stefana Kardynała Wyszyńskiego. ŚwiętoPatrona Szkoły miało wówczas niepowtarzalny wymiar. Gościem byłks. Stanisław Skorodecki. Jego niezwykle żywa i barwnaopowieść o latach wspólnie spędzonych z Prymasem w więziennej celi,wspomnienia rozmów, dyskusji tak zafascynowały nauczycieli iuczniów, że spotkanie w auli nieoczekiwanie trwało kilka godzin.Nic nie zastąpi żywej relacji świadka to była prawdziwa lekcjahistorii i etyki. Od tego momentu zaproszenie na naszą uroczystośćprzyjmowały także inne, bliskie Prymasowi osoby - w roku 2008 opracy u Jego boku opowiadała młodzieży pani IwonaCzarcińska, a podczas tegorocznej uroczystości swoimiwspomnieniami podzielił się kuzyn kardynała Wyszyńskiego ks.prałat Stefan Kośnik. Nigdy nie zabrakło na nichprzedstawicieli władz Opola, Wydziału Oświaty i KuratoriumOświaty.Poznanie sylwetki Patrona Szkoły uważamy za ważny aspektnauczania i wychowywania uczniów. Dlatego wychowawcy klaspierwszych poświęcają sylwetce Prymasa Tysiąclecia lekcjewychowawcze, odbywają się konkursy wiedzy o Stefanie KardynaleWyszyńskim, a na co dzień Jego słowa towarzyszą wszystkim uczącymsię w postaci Krucjatymiłości.1. Szanuj każdego człowieka2. Myśl dobrze o wszystkich3. Mów zawsze życzliwie o drugich4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości5. Przebaczaj wszystko wszystkim6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego7. Czynnie współczuj w cierpieniu8. Pracuj rzetelnie9. Włącz się w społeczną pomoc bliźniemu10. Módl się za wszystkich.