Talk2Me Szkoła Języków Obcych Szkoła językowa, angielski

Kontakt email, www
Ul. Cyprysowa 8 zobacz inne firmy z Cyprysowa
62-090 Rokietnica , woj. Wielkopolskie

Grupowe

Grupowe

Angielski

Francuski

Kursy językowe

Maturalne

Egzaminacyjne

Specjalizacje:

  • Grupowe
  • Grupowe
  • Angielski
  • Francuski
  • Kursy językowe
  • Maturalne
  • Egzaminacyjne

O nas

Egzamin gimnazjalny z zakresu języka obcego
nowożytnego, przeprowadzany od roku szkolnego 2008/2009, stanowi
trzecią część egzaminu gimnazjalnego. Obejmuje wiadomości i
umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w
standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu w
ostatnim roku nauki w gimnazjum.Uczeń (słuchacz)
przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z
następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego – z tego języka, którego uczy
się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.Opis zestawu
egzaminacyjnegoZestaw egzaminacyjny składa się z różnego
rodzaju zadań zamkniętych i otwartych.Wśród zadań
zamkniętych mogą wystąpić np.:• zadania wyboru
wielokrotnego, w których uczeń (słuchacz) wybiera poprawną
odpowiedź spośród kilku podanych propozycji• zadania typu
„prawda – fałsz”, w których uczeń (słuchacz) stwierdza zgodność
(lub niezgodność) zdań zawartych w zadaniu z treścią wysłuchanego
lub przeczytanego tekstu• zadania na dobieranie, w których
uczeń (słuchacz) łączy ze sobą (przyporządkowuje do siebie)
odpowiednie elementy (np. słowa, wyrażenia, fragmenty tekstu,
ilustracje). Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.:
• zadania z luką, w których uczeń (słuchacz) wstawia
odpowiednie słowo, wyrażenie, liczbę jako uzupełnienie zwrotu,
zdania, fragmentu tekstu• zadania krótkiej odpowiedzi, w
których uczeń (słuchacz) formułuje odpowiedź w formie jednego lub
kilku wyrazów albo od 1 do 3 zdań.Zadania sprawdzają
wiadomości i umiejętności zapisane w trzech obszarach standardów
wymagań egzaminacyjnych: odbiór tekstu słuchanego, odbiór tekstu
czytanego i reagowanie językowePodstawę zadań
sprawdzających wiadomości i umiejętności z obszaru odbiór
tekstu słuchanego i części zadań z obszaru reagowanie językowe
stanowią wysłuchane krótkie teksty (np. komunikaty,
instrukcje, dialogi, teksty narracyjne). Są one odtwarzane w sali
egzaminacyjnej dwukrotnie wraz z instrukcjami dotyczącymi
rozwiązywania związanych z nimi zadań. Zadania sprawdzające
wiadomości i umiejętności z obszaru odbiór tekstu czytanego i
pozostałe zadania z obszaru reagowanie językowe są oparte na
zamieszczonych w zestawie egzaminacyjnym tekstach (np. tekstach
narracyjnych, instrukcjach, listach) lub materiale ikonograficznym.
Opis kryteriów punktowaniaZa każdą zgodną z
poleceniem, pełną i poprawną odpowiedź uczeń (słuchacz) uzyskuje
maksymalną liczbę punktów przysługujących za wykonanie danego
zadania. W jednopunktowych zadaniach otwartych podstawowymi
kryteriami decydującymi o przyznaniu punktu są zgodność z
poleceniem oraz poprawność językowa lub komunikatywność odpowiedzi
(w zależności od sprawdzanej umiejętności).W zadaniach
otwartych, za których wykonanie przewidziano więcej niż jeden
punkt, o liczbie punktów otrzymanych za wykonanie zadania
decydują dwa podstawowe kryteria: zgodność odpowiedzi z
poleceniem i jej poprawność językowa. Uczeń (słuchacz) może
otrzymać część punktów, jeżeli jego odpowiedź jest zgodna z
poleceniem, a popełnione błędy w niewielkim stopniu zakłócają
komunikację, natomiast nie otrzymuje żadnego punktu, jeżeli
odpowiedź jest niezgodna z treścią zadania (np. nieadekwatna do
pytania lub polecenia) albo niezrozumiała (błędy językowe
uniemożliwiają komunikację). Dlatego należy uważnie słuchać nagrań,
czytać teksty stanowiące podstawę zadań, czytać polecenia
(pytania egzaminacyjne) i starannie zapisywać odpowiedzi, zwracając
także uwagę na wskazówki dotyczące formy ich udzielania, np. czy
mają one być zapisane w postaci zdania, czy wyrazu itd.Opis
zakresu egzaminuZakres egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego wyznaczają standardy wymagań egzaminacyjnych i
podstawa programowa kształcenia ogólnego (ogłoszone w stosownych
rozporządzeniach). Zamieszczając w poniższej tabeli
tekst standardów, każdy z nich opatrujemy krótkim wyjaśnieniem
dla ucznia (słuchacza). W dalszej kolejności podajemy zakres
struktur leksykalno-gramatycznych oraz tematykę tekstów
stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych, zwracając w ten sposób
uwagę na te zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do
osiągnięcia sukcesu na egzaminie. Struktury
leksykalno-gramatyczne traktujemy jako narzędzie służące
skutecznej komunikacji, dlatego przedstawiamy je poprzez
odpowiednie funkcje językowe i sytuacje komunikacyjne, w
których są stosowane.DROGI GIMNAZJALISTO
EGZAMIN GIMNAZJALNY WCALE NIE JEST ŁATWY.PRZYJDŹ DO
SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH talk 2 meI PRZYGOTUJ
SIĘ NA ŚWIETNY WYNIK