Sunday, 26 July 2009 09:42 .Written by Administrator .

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Kursy językowe

O nas

Niezwykłe badania 3,8 tys. km w ciągu 9 dni (9.11 – 18.11)przemierzyli dr inż. Zdzisław Pólkowski z DWSPiT oraz studentmechatroniki Krzysztof Furga, w ramach badań naukowychrealizowanych przez Koło Naukowe WOD i finansowanych ze środkówpozauczelnianych.-Dotyczą one skutecznego iefektywnego wykorzystania narzędzi internetowych w organizowaniudalekich podróży międzynarodowych – wyjaśnia dr inż. ZdzisławPólkowski.-Jako członek Koła WirtualnejOrganizacji Działań w DWSPiT uważam, że wyjazd badawczy do krajównadbałtyckich był dla mnie ogromnym wyzwaniem – stwierdzaKrzysztof Furga – Tym bardziej, że założenie projektu miałoukazać możliwości taniego podróżowania przy pomocy systemówkomputerowych – podkreśla.Obaj panowie odwiedzili Niemcy,Danię, Szwecję, Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę, w tymuniwersytety w Sztokholmie, w Helsinkach i w Rydze. Na Łotwiewzięli udział w The European Broker Meeting – największejkonferencji poświęconej handlowi elektronicznemu w Europie.Zebrany podczas wyjazdu materiał zostaniewykorzystany do opracowania cyklu artykułów naukowych w ramachprojektu badawczego pt. „Wykorzystanie ICT w małych i średnichfirmach oraz administracji w krajach nadbałtyckich”. Więcej natemat efektów tej podróży w kolejnym numerze„Kuriera…”.Na zdjęciu dr inż. Zdzisław Pólkowski na The European BrokerMeeting w Rydze. Opracował: Jan Walczak, GazetaPolkowickaCzytaj więcej…Nagroda Rektora DWSPiT, Polkowice,wrzesień 2013 Dnia 27 września 2013 roku, dr inż. Zdzisław Pólkowskiotrzymał nagrodę Rektora Dolnośląskiej Wyższej SzkołyPrzedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, zabardzo dobre wyniki w pracy naukowej, wkład w życieuczelni, za godną do naśladowania współpracę zestudentami oraz za koordynowanie wymian studenckichw programie ERASMUS. Nagrody wręczane były osobiście przez Rektorauczelni, tj. prof. zw. dr hab. Mariana S.Wolańskiego. W swojej karierze zawodowej Pan Zdzisław Pólkowski byłodznaczany podobnymi nagrodami w tym również nagrodą Rektora DWSPiTw latach  2008 i 2011. Nagroda SEP, październik2013 Dr inż. Zdzisław Pólkowski, w dniu 22 września 2013roku w Łodzi, został wyróżniony przez Stowarzyszenie ElektrykówPolskich, otrzymując medal im. profesora Janusza Groszkowskiego zaupowszechnianie wiedzy o społeczeństwie informacyjnym. Medalem tymwyróżnia się osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się na polunaukowym, technicznym, pedagogicznym, społecznym lubzawodowym.  Projekt Naukowy Studentów z Rumunii, Polkowice,lipiec-wrzesień, 2013 Project Manager:Ph.D.Zdzisław PólkowskiAssistant Manager:NEAGOELAURENTIU MARIAN Project Members:MARIARELIA ANDREEAVAMESURAMONA CARMENPAVELIULIAN DORIN DUMITRUOPREAANDREINICUCOSTEL COSMIN  ResearchProject of Romanian Students  The websites of our friends from Romania fromprevious exchanges: Cristina andAlexs websiteMariaAndreea-Catalinas websiteAnna Mariaswebsite Ioana and AlexswebsiteBianca andIonuts websiteVladswebsiteMariusswebsiteWystawa Elektroniki IFA 2013, Berlin,Niemcy, wrzesień 2013 Dnia 07.09.2013 roku dr inż. Zdzisław Pólkowski wraz zestudentami z Rumuni wzięli udział w IFA 2013 w Berlinie. Były tonajwiększe na świecie targi elektroniki konsumenckiej, gdzieproducenci z całego świata, każdego roku prezentują swojeurządzenia, które w najbliższym czasie trafią dosklepów. Na wystawie pojawiły się produkty firm m. in.: Samsung,Toshiba, Logitech czy Yamaha. Można było podziwiać niesamowitenowinki technologiczne, począwszy od telefonów komórkowych ikomputerów, poprzez kamery cyfrowe i sprzęt muzyczny, a na środkachtransportu kończąc.Wystawa odbywa się od 06.09.2013 do 11.09.2013 rokuw Berlin ExpoCenter City. Więcej na ten temat można przeczytać na: http://b2c.ifa-berlin.de/Konferencja EuroSME 2013, Dublin,Irlandia, czerwiec 2013   11-12 czerwca 2013 roku w Dublinie dr inż. Zdzisław Pólkowskiwziął udział w konferencji EuroSME 2013. Głównym jej tematem było pokazanie jak przedsiębiorcy radzą sobie w 21 wieku i jak małefirmy mogą rywalizować z dużymi przedsiębiorstwami, jednocześnieodnosząc zysk.Tematem przewodnim konferencji była globalizacja,prywatyzacja publicznego sektora i jak kraje UE przyczyniają się dotworzenia nowych miejsc pracy. Powyższe wydarzenie próbowałoodpowiedzieć na pytania typu: dlaczego jest tyle innowacyjnychpomysłów, a tak mało z nich jest wykorzystywane.Kończąc powyższe wydarzenie było bardzo ważne dlaprzedsiębiorców ponieważ, mogło to im pomóc poprawić stan ich firm,poprzez zwiększenie zysku.  Dr Zdzisław Pólkowski join in the  EuroSME conference,which was taken place in Dublin on 11-12 June 2013. The mainsubject of the conference was showing how entrepreneurs exist inthe 21st century and how small businesses can compete with globalcompanies and make a profit.The conference was about the globalization, privatization ofthe public sector and how many countries in UE contribute to thecreations of the new work places. At this event speakers tried toanswer the questions like:  why there are so many ideas ofinnovations and only a small part of them is used?In conclusion, the event was very important for theentrepreneurs because it could help them to improve the conditionof their companies, for making a profit. Źródło: http://eurosme2013.eu/7 Konferencja IRICH,Piteszti, Rumunia, maj 2013W dniach 17 – 18 maja 2013 roku dr inż. Zdzisław Pólkowskiwziął udział w konferencji Międzynarodowego TowarzystwaBadań, Innowacji i Zmian Systemu Opieki Zdrowotnej (ISRICH), która odbyła się w Pitesti, Rumunia. Dr inż.Zdzisław Pólkowski wygłosił tam referat na temat „Systemuelektronicznej opieki zdrowotnej w Polsce”.IRICH jest to inicjatywanaukowców z różnychkrajów, którzy chcą wymieniaćwyniki swoich badań idoświadczeń. Ich głównym celem jestwyjaśnienie, jakie czynniki mająwpływ na ewolucję systemówopieki zdrowotnej i ichinterakcji z szerszym środowiskiem wspołeczeństwie, polityce ikulturze.Podczas pobytu w Pitesti, dr inż. Zdzisław Pólkowski wziąłrównież udział w międzynarodowym programie wymiany studentówErasmus, gdzie gościnnie wykładał informatykę na Uniwersytecie wPitesti. On 17 - 18 May, 2013, DrZdzislaw Polkowski took partin the conference of theInternational Society for Research,Innovation and Change Healthcare System (ISRICH),held in Pitesti,Romania. Dr Zdzislaw Polkowski gavea talk on E-Health system in Poland.IRICH is an initiative of scientists from different variouswho want to exchange their findings andexperiences. Their mainpurpose is to explain what factors affect theevolution of health caresystems and their interactionwith the wider society, politics andculture.When Dr Zdzisław Polkowski was in Pitesti, he also took part inan international student exchangenamed Erasmus,where gave lectures onInformatics at the University ofPitesti. Źródło: http://isrich.eu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=16&Itemid=50Wymiana Studencka Programu Erasmus naUniwersytecie w Izmirze, Turcja, maj2013 Źródło: http://www.izmir.edu.tr W ramach projektu Erasmus Polska, współpracowałaz czterema uniwersytetami. Tym razem gospodarzami byli studenciUniwersytetu w Izmirze. W ramach projektu Erasmus dr inż. Pólkowskijako przedstawiciel DWSPiT spotkał się w maju 2013 roku zprzedstawicielami Uniwersytetu w Izmirze. Celem spotkania byłoposzerzanie współpracy pomiędzy uczelniami. Poland cooperated with four universities in the structure ofthe Erasmus. This time there was University in Izmir, where thehosted students took full note again. Whithin the framework of theErasmus project Dr Zdzisław Pólkowski as a representative of DWSPiTmet in May 2013  representatives of the University in Izmir.The purpose of the meeting was to expand the cooperation betweenthese two universities. Źródło: http://www.haberler.com/izmir-universitesi-ve-polonya-arasindaki-iliskiler-4789955-haberi/Wykłady na Uniwersytecie w Nikozji, Cypr,luty 2012   W lutym 2012 roku dr inż. Zdzisław Pólkowski wykładałgościnnie na Uniwersytecie w Nikozji. Głównym tematem jego wykładówbyła informatyka.W ramach współpracy między uczelniami, do Cypru wyjechałydwie studentki z Polkowic, którym dr inż. Zdzisław Pólkowskipomagał odnaleźć się w obcej kulturze. In February of 2012 Dr Zdzisław Polkowskiwas a guest lecturer at The University of Nicosia in Cyprus. Mainsubject of these lectured Informatics.Within the frameworkof cooperation betweenuniversities, Cyprus had left two studentsfrom Polkowice, where Dr Zdzislaw Polkowskihelp deal with aforeign culture. THE UNIVERSITY OFNICOSIAThe University of Nicosia is an independent,co-educational, equal opportunity tertiary education institution,combining the best elements in western education, quality standardsand an international philosophy.Located in Nicosia, the capital of Cyprus, an island whichlies at the cross-roads of three continents, the University hasquickly become a global education centre. International inphilosophy, the University hosts students from all over the world,in a multicultural learning environment, promoting friendship,cooperation and understanding.The University pursues excellence in education through highteaching standards, in a continually improving academicenvironment. Besides classroom instruction, the University offersstudents opportunities to become involved in a whole range ofactivities including student clubs, sports, public lectures andseminars. The University is actively involved in European and localresearch projects as a partner and as a coordinating institution.Additionally, the University of Nicosia received approval for anErasmus University Charter and is an official participant in theEuropean Credit Transfer System (ECTS). The University of Nicosiais also actively involved in the community with campaigns forvarious causes, including environmental protection. In recognitionof this work the institution received the prestigious “Global 500”award from the United Nations. Other examples of community serviceinclude campaigns for fighting world hunger and raising funds forworthy causes. In an ongoing project, professors help prisoninmates acquire knowledge and skills in Computing, Art andPsychology. Academic tradition encourages the majority of the world’suniversities to adopt the name of the city which hosts them.Indeed, this occurs almost as a rule when the city in questionhappens to be the capital city. The University of Nicosia is proudof the ties and status which its name conveys. To this end, theUniversity is committed to maintaining its position at theforefront of education, research and social service in line withthe enduring motto of the institution: “Excellence inEducation”. Źródło: http://www.unic.ac.cy/about-us/unic-at-a-glance MiędzynarodowaKonferencjaIADIS,Szanghaj, Chiny, grudzień 2011     W grudniu 2011 roku w Szanghaju dr inż. Zdzisław Pólkowskiwziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej IADISInternational Conference on Internet Technologies & Society(ITS) 2011, na której wygłosił referat na temat: „Analizaekonomicznych i prawnych aspektów handlu elektronicznego w małych iśrednich przedsiębiorstwach w Polsce”, którego część zammieszczonoponiżej. In December of 2011 in Shanghai DrZdzisław Polkowski took place in internationall conferencecalled IADIS International Conference onInternet Technologies & Society (ITS) 2011, where he gave alecture on “An analysis of economic and law aspects of e-commercein SMES in Poland”, which part of it is given below.  ABSTRACTThe paper contains a brief description of an analysis in thespecialist literature of the problem of conducting businessactivities in Small and Medium Enterprises in Poland especially inthe perspective of e-commerce. Significant aspects of e-commercehave been discussed, e.g.: the environment for e-commerce in Polandat present, principles and policies for e-commerce in SMEs andlegal aspects and limitations for e-commerce. It is assumed thateducating company owners and EU support programs may be useful toreduce those limitations. Examples of programs and solutionsresulting from them are characterized and analyzed. It may beobserved that despite some possibilities and financial supporte-commerce systems are used in few SMEs. Also, legal issues inelectronic commerce are an important element. For this reason, theauthors of this paper analyzed the current legal situation in thisarea, in particular for small and medium-sized companies doingbusiness by means of Internet technologies. More about The Conference: http://www.iadisportal.org/previouseditions/ITS_2011.pdfCharakterystyka badań prowadzonych przez drinż. Zdzisława Pólkowskiego w latach2006-2011Dr inż. Zdzisław PólkowskiDolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Technikiw PolkowicachCzytajwięcej…Zaproszenie na seminariumUdział w CeBIT2011Kolejny CeBIT za nami. 5 dni jednych z największych(jeśli nie największych) targów IT na świecie. Co roku, na początkumarca, Hanower przeżywa najazd gości z całego świata, których celemsą hale wystawowe i nowinki technologiczne.Znaleźć na targach można wystawców z każdego zakątkaZiemi, prezentujących sprzęt dla każdego praktycznie sektora rynku– kasy fiskalne, systemy antywirusowe, cloud computing, podzespołykomputerowe, roboty i tysiące innych rzeczy, których jedna osobanie jest w stanie zrozumieć i, przede wszystkim,obejrzeć.Hasłem przewodnim CeBIT 2011 było „Pracuj i żyj wchmurze” co jasno sugeruje, że cloud computing (czyli przenoszenieczęści operacji, systemów i programów do wersji on-line) staje sięcoraz powszechniejszą praktyką na rynku. Nowe podejście zaczynarewolucjonizować rynek, który w coraz większym stopniu działa w„chmurze”, przyspieszając całą pracę i uniezależniając się odkomputerów, które stoją obok nas.Statystyki organizatorów pokazują, że CeBIT zaczynawychodzić z dołka, w który ostatnio, wydaje się, wpadł. W gronieokoło 4200 wystawców po dłuższej przerwie ponownie pojawiły sięmarki, takie jak Oracle, HP, Xerox, Canon, Epson – najwyraźniejgłosy, że targi z roku na rok robią się coraz mniejsze, a ichznaczenie spada, były nieco na wyrost i możemy czuć się spokojni okolejne edycje.Jakie są jednak nasze wrażenia z targów? Pierwsze, corzuca się w oczy, to nadal ogrom przedsięwzięcia i jego skala.Znane z polskich realiów wystawy czy targi są ledwie ułamkiem tego,co znajdziemy na CeBIT. Zainteresowani tylko sprzętem komputerowymi podzespołami musieliśmy poruszać się po 3 ogromnych halach, wktórych rozlokowani byli znani nam wystawcy. A u nich było widaćdwie dominujące tendencje – tablety i 3D.Wydaje się, że oba zagadnienia wychodzą z cienia izaczynają przebojem wdzierać na rynek. Najpierw tablety – jeszczenie tak dawno śmiano się z Apple, że wydało po prostu większegoiPhonea, ale pozbawionego wielu niezbędnych funkcji. Teraz naglekażdy próbuje stworzyć swój tablet, każda licząca się firma chcemieć podobne urządzenie w swojej ofercie, dodając do nich to, czegobrakuje konstrukcjom spod znaku nagryzionego jabłka.Wydaje się, że nawet telefony komórkowe mogą stać się„przeżytkiem”, gdy każdy w plecaku będzie nosić 8-11-caloweurządzenie, z którego będzie można dzwonić, pisać e-maile, czytaćkanały informacyjne, przeglądać Internet, grać, słuchać muzyki czysterować domowym systemem audio-video.Co do 3D to jest to kolejna próba, aby standard tenwprowadzić szerzej i przedstawić go widzowi. Było już kilka tegotypu prób, ale wydaje się, że dopiero teraz zarówno ludzie jak itechnika są na to gotowi. Coraz więcej filmów robionych jestspecjalnie pod kina i wyświetlacze 3D, płyty Blu-Ray w końcuoferują pojemność, na której można zapisać materiał wysokiejrozdzielczości i to jeszcze w trójwymiarze, a producencitelewizorów prześcigają się w koncepcjach, jak pokazać3D.Nową tendencją wydają się być telewizory, które obrazprzestrzenny pokazują „same z siebie” i jest konieczne używaniespecjalnych okularów. Jest duża szansa, ze kolejny CeBIT będzie jużpokazem wielu działających technologii w urządzeniach, które zaniewielką cenę (aktualnie TV 3D jest po prostu drogie) oferowaćbędą najwyższą jakość wyświetlanego obrazu, z którego bohaterowiebędą wręcz „wychodzić”, a efekty po prostu zrzucą nas zkanapy.Dlatego też czekamy na kolejną edycję – CeBIT 2012 –który odbędzie się w Hanowerze, w dniach 6-10 marca2012.Źródło:http://technologie.gazeta.pl/internet/1,112324,9257507,CeBIT_2011_za_nami___subiektywane_podsumowanie_elektrotechnicznego.htmlUdział wSEMINARIUM BOLOŃSKIM „KRAJOWE RAMYKWALIFIKACJI. BUDOWA PROGRAMÓW STUDIÓW NA BAZIE EFEKTÓWKSZTAŁCENIA”Program seminariumMisja naukowo – gospodarczaHongkong, Chiny 2010  1)WprowadzenieW dniach od 8 do 24 kwietnia przebywałem na misjinaukowo- gospodarczej w Hongkongu i w Chinach. Głównym celem misjibyło praktyczne zapoznanie się z funkcjonowaniem gospodarkiHongkongu i Chin ze szczególnym uwzględnieniem informatyki,elektroniki, logistyki oraz handlu zagranicznego. Program misji obejmował udziałw:AsiaWorld-Expo, Hongkong, 12-15 kwietnia, 2010r,HKTDC International ICTExpo, Hongkong, 13-16 kwietnia, 2010r,ChinaElektronic Technology Annual Conference, Shenzhen,Chiny, 10 kwietnia, 2010 r.wizytacji specjalnej strefyekonomicznej w Shenzhen,ChinyJest to specjalny obszar ekonomiczny, na którymfirmy funkcjonują zgodnie z zasadami ustalonymi przez rządChińskiej Republiki Ludowej. Informacje na temat funkcjonowaniastrefy ekonomicznej w Shenzhen są dostępne pod linkiem :Special Economic Zone ofShenzhen.Bardzo istotnym punktem wyjazdu do Azji była wizyta nauniwersytecie Univresityof Hongkong. W trakcie wizytacji zapoznano sięz warunkami studiowania, wyposażeniem, programami nauczania.Oczywiście z wiadomych względów tematyka została ograniczona dozagadnień informatycznych, ekonomicznych, oraz związanych zzarządzaniem. Efektem wizyty na Uniwersytecie było pozyskaniemateriałów dotyczących funkcjonowania tej uczelni.2) Cele misjigospodarczej Hongkong, Chiny2010Głównym zadaniem badawczym misji naukowo- gospodarczejjest określenie możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych wprocesach globalnej wymiany w obszarze handlu iusług.Zakłada się, że „Kształtowanie kompetencjiinformacyjnych” stanowi istotny element globalnej e-gospodarki ie-logistyki .Zauważa się, że w Polsce nie funkcjonują modelowerozwiązanie, które mogłyby być z powodzeniem implementowane wmałych i średnich przedsiębiorstwach (skrót: MiŚP). Badania będądotyczyły relacji B2B (skrót: Business to Business), którewystępują pomiędzy firmami w łańcuchu dostaw towarów iusług. 3) Zestawienie dotychczas realizacjizadań badawczych, cele szczegółowebadańDotychczasowe zadania badawcze polegały nazidentyfikowaniu aktualnego stanu w zakresie możliwościwykorzystania portali klasy B2B w celu nawiązywania globalnejwspółpracy handlowej. Zidentyfikowano kilkanaście portali klasyB2B, oraz przeprowadzono analizę ich funkcjonowania. Są to międzyinnymi: www.alibaba.com, www.zentrada.pl, www.made-in-china.com,www.melango.de, www.restposten.de, www.retourware.de,www.stocklots24.pl, www.wholesalepages.co.uk .Przeprowadzono wizyty w firmach europejskich (Niemcy,Holandia, Belgia oraz Francja. Celem wizyt była identyfikacjawykorzystywanych technologii informatycznych, zakresuwykorzystywania portali klasy B2B. Obszar badań został zawężony dobranży IT. W przypadku pozyskania środków finansowych zakłada sięrozszerzenie badań o branże związane z gospodarką opartą nawiedzy.Dotychczasowe działania były związane z pozyskanieminformacji w zakresie najnowszych światowych osiągnięć w obszarzee-logistyki. Zostało to zrealizowane poprzez udział wnajważniejszych światowych wydarzeniach dotyczących e-gospodarki.Owocem tych działań jest udział w seminariach i konferencjachorganizowanych w ramach:CEBIT 2009, Hannover, Niemcy, 6 marca CEBIT2010,Hannover, Niemcy, 5 marca Wyróżniono dwa główne zadania badawczedotyczące e-gospodarki i e-logistyki:Wykorzystanie portali Business to Business(skrót: B2B) w Polsce, Europie i na świecie w tworzeniu struktur e-gospodarkiCelem badań jest :przeprowadzenie analizy rynku oraz obszarówwykorzystania platform internetowych w e- handlu (platformyhoryzontalne i ofertowe),identyfikacja aktualnie funkcjonujących struktur orazwykorzystywanych metod w e-gospodarce,określenie kierunków rozwoju aplikacji internetowych wprocesach globalnej wymiany handlowej,identyfikacja rynku usług elektronicznych w kojarzeniuofert handlowych i partnerów biznesowych,zbadanie systemów bezpieczeństwa informacyjnego we-handlu. 4) Wykorzystanie sieci komputerowych oraznarzędzi informatycznychwe-logistyceCelem badań jest :określenie wykorzystywanych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w procesach logistycznychidentyfikacja aktualnie funkcjonujących struktur orazmetodokreślenie kierunków rozwoju aplikacji internetowychstosowanych w procesach logistycznychzbadanie rynku usług elektronicznych wlogistyceanaliza stosowanych metod w zakresie bezpieczeństwainformacyjnego w e-logistyceanaliza w zakresie wykorzystania zaawansowanych metodkomunikacji wizualnej, dźwiękowej oraz tekstowej w procesachlogistycznych 5) Trasa podróżyPrzebieg podróży wyglądał następująco:dnia 8 kwietnia o godzinie 1:00 w nocy wyjazdsamochodem osobowym na lotniskow Monachium.pozostawienie samochodu na parkingu strzeżonym,transfer na lotnisko 15:45 wylot liniamiEmiratesAirlines do Dubaju.23:10 przybycie na lotnisko w Dubaju. Rozmach z jakimzostało wybudowane lotnisko wDubaju budzi podziw i zdumieniepodróżnych podobnie jak Dubaj. Naszczególna uwagę zasługuje zastosowanie wielu bardzo interesującychrozwiązań technicznych usprawniających korzystanie z lotniska przezpodróżnych. 9 kwietnia o godzinie 00:35nastąpił wylot z Dubaju do Hongkongu. Po około 7 godzinach lotusamolot wylądował na lotnisku międzynarodowm wHongkongu. Następnie transfer szybkąkoleją MTR Airport Expres do centrumHongkongu w celu zakwaterowania w hotelu.Ogromne wrażenie po wyjściu z pociągu robiły tłumy ludzi oraz hałasna ulicach. Z uwagi na wybuch wulkanu w Islandiipowrót do Polski został przesunięty o jeden dzień i przebiegał wnastępujący sposób: Hongkong – Bangkog (Tajlandia) Bangkog- Dubaj(Zjednoczone Emiraty Arabskie) Dubaj- Monachium Monachium-Polkowice 6) Aspekty praktyczne misji gospodarczejHongkong, ChinyZdobyta wiedza, pozyskane materiały podczas misjinaukowo- gospodarczej bedą wykorzystane podczas opracowaniapublikacji na w/w temat oraz podczas tworzenia portaluinternetowego dotyczącego e-handlu i e-logistyki. Zakłada się, żebędą to rozwiązania wzorcowe, opracowane na podstawie analizystudium przypadków. Istotnym celem prezentowanej koncepcji jeststworzenie modelowego rozwiązania, które mogłoby być wykorzystywanew praktyce przez polskie firmy w szczególności z sektora MiŚP(małych i średnich przedsiębiorstw). Takie założenie wynikają zfaktu, iż MiŚP mogą mieć problemy finansowe, organizacyjne związanez rozbudową struktury o dział importu i eksportu. Technologieinformatyczne, a w szczególności rozwiązania wirtualne wydają siębyć środkiem , który pozwoli na międzynarodową wymianę w zakresiehandlu i usług bez konieczności inwestowania znacznychśrodków.Zakłada się że wspomniane efekty będą posiadałynie tylko walory naukowe ale również praktyczne. Opracowania będąmogły być wykorzystywane w sektorze MiŚP, prezentując irekomendując rozwiązania wzorcowe. Ponadto będą zawierać casestudies (studium przypadków). Badania są realizowane w ramachwspółpracy sieci laboratoriów WOD.Zapraszam do galerii dotyczącej misji naukowo– gospodarczej.Opracował: Zdzisław Pólkowski