Społecznej w Miłakowie

Kontakt email, www
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo , woj. Warmińsko-Mazurskie

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Kursy językowe

O nas

O Nas Pomoc społeczna – jedna z instytucji polityki
społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom i
rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich
możliwości, uprawnień i własnych środków. więcej... Pomoc społeczna
polega w szczególności na:
- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń (np.:
zasiłek celowy, zasiłek okresowy),
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb
społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb. W Polsce wg ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej – instytucja polityki społecznej mająca na
celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych i doprowadzenie do usamodzielnienia. Rodzaje
W ramach systemu pomocy społecznej wyróżnia się:
- pomoc w instytucjach opiekuńczych typu: domy pomocy społecznej,
placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- pomoc środowiskowa, m.in. świetlice środowiskowe, ośrodki
wsparcia (tj. domy dziennego pobytu, noclegownie, schroniska dla
bezdomnych, środowiskowe domy samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi),
- pomoc finansową, usługową i rzeczową świadczoną przez ośrodki
pomocy społecznej (i w kilku przypadkach przez powiatowe centra
pomocy rodzinie). Struktura
Struktura pomocy społecznej w Polsce:
- ośrodki pomocy społecznej działające w każdej gminie, udzielające
pomocy pieniężnej, usługowej i rzeczowej oraz kierujące do domów
pomocy społecznej
- powiatowe centra pomocy rodzinie (w miastach na prawach powiatu –
miejskie centra pomocy rodzinie) powiaty prowadzą domy pomocy
społecznej, zapewniają opiekę nad dziećmi w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych (tj. domach dziecka, pogotowiach
opiekuńczych) i w rodzinach zastępczych
- regionalne ośrodki polityki społecznej (przy urzędach
marszałkowskich) – zajmują się koordynacją polityki społecznej w
zakresie pomocy na terenie województw samorządowych
- w urzędach wojewódzkich wydziały polityki społecznej – kontrola i
nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i
województwa, w tym nad jakością działalności jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej (jednak tylko w zakresie zadań
zleconych)
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – zajmuje się
koordynacją polityki społecznej na obszarze całej Polski oraz
przygotowywaniem zmian w obowiązującym prawie. Pomoc społeczną w
Polsce organizują organy administracji rządowej i samorządowej,
współpracując z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. W zasięgu
zainteresowań systemu pomocy społecznej znajdują się następujące
kwestie społeczne: ubóstwo, wykluczenie społeczne (marginalizacja),
bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność oraz wiele innych
kształtujących trudną życiowo sytuację jednostki, w szczególności
ekonomiczną. Pomoc społeczna dla rolników
Ponieważ rolnicy nie są objęci podatkiem dochodowym, w przypadku
korzystania z pomocy społecznej ich dochód ustalany jest
arbitralnie na podstawie dochodu miesięcznego z 1 hektara
przeliczeniowego określanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego (np. do świadczeń rodzinnych). źródło:
Wikipedia