Skirpol Ośrodek języków obcych i doradztwa handlu zagranicznego Skirka Alina

Kontakt email, www
Ul. Zamkowa 42 zobacz inne firmy z Zamkowa
58-100 Świdnica , woj. Dolnośląskie

Angielski

Francuski

Niemiecki

Rosyjski

Włoski

Kursy językowe

Dla gimnazjum

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Rosyjski
  • Włoski
  • Kursy językowe
  • Dla gimnazjum

O nas

Ośrodek Języków Obcych i Doradztwa Handlu Zagranicznego Skirpolzostał założony w marcu 1997 i od tego czasu stale wzbogaca ofertędostosowując się do potrzeb rynku i jest obecnie jedną znajprężniejszych i największych szkół językowych w ŚwidnicyŚląskiej. Prowadzimy kursy języków obcych nawszystkich poziomach zaawansowania dla dzieci, młodzieży,dorosłych - język angielski, niemiecki, rosyjski, włoski,francuski, hiszpański, japoński oraz polski dla obcokrajowców.Przygotowujemy do egzaminówmiędzynarodowych: Cambridge, Goethe Institute, TELC napoziomach: YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE i BEC oraz do egzaminówgimnazjalnych i maturalnych.  Formy nauczania: grupowe, indywidualne, konwersacje z NativeSpeakerem, korepetycje, pomoc doraźna i konsultacje. Prowadzimy naukę języków obcych dla firm i instytucji - listareferencyjna. O poziomie nauczania świadczy stale rosnąca liczba słuchaczy orazciągle powstające nowe grupy. Naszą gwarancją jakości nauczania jest fakt, że ponad 90% słuchaczywysoko ocenia poziom kursów i poleca je innym. Mamy słuchaczy,którzy uczą się u nas od kilku lat. Uczyli się rodzice, terazposyłają swoje pociechy tzn. mają do nas pełne zaufanie i to nascieszy najbardziej. Wypełnij formularz zgłoszeniowyKursy dla dzieci w wieku 4-5 latuczymy najmłodszych języka angielskiego, niemieckiego poprzezzabawę - dzieci w tym wieku samoczynnie przyswajają język obcy imają fantastyczne predyspozycje do poznawania melodyjności języka ijego wymowynauka dostosowana jest do indywidualnych potrzeb najmłodszych ajej celem jest przygotowanie dziecka do rozpoczęcia regularnejnauki języka obcego wg programu szkoły podstawowejzajęcia prowadzimy w małych grupach 4-6 osobowych 2 razy wtygodniu - rozpoczynamy od zajęć 30 minutowych następnie wzależności od możliwości grupy wydłużamy je do 45 minutdzieci to wymagający kursant dlatego lektorów do pracy z nimiwybieramy bardzo staranniezajęcia prowadzimy podczas całego roku szkolnegorodzice otrzymują program nauczania oraz raporty postępówswoich pociech. Zapraszamy do wypełnienia formularzazgłoszeniowegoKursy dla dzieci i młodzieży wgrupie 6-11dzieci i młodzież uczymy języka angielskiego, niemieckiego,włoskiego i hiszpańskiego - dzieci mają ogromne możliwości i chęcido poznawania języka obcego i jego wymowynauka dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdegokursanta, a jej celem jest rozwijanie programu nauczania z zakresuszkoły podstawowej oraz przygotowanie do egzaminu końcowego wklasie VI a także budowanie podstaw do dalszej nauki z programuGimnazjumzajęcia prowadzimy grupach 6-8 osobowych, tłok na grupieutrudnia pracę, a jakość nauki to nasz cel nadrzędnylektorzy, którzy uczą w tej grupie wiekowej mają doświadczeniepracy z dziećmi i młodzieżąpomagamy rozwiązywać trudne problemy językowe zgłoszone przezkursanta, co sprawia, że kursant/uczeń ma zawsze porządnie zrobionezadanie domowe, bo rozumie materiał, oraz jest zawsze przygotowanydo sprawdzianów szkolnychprowadzimy zajęcia podczas całego roku szkolnego, z przerwamina ferie zimowe i wiosenne,dwa semestry nauki, 2 razy w tygodniu po 45 minut tj. 65spotkańprogram zajęć dostosowujemy do planu lekcji młodego kursantapodczas nauki przeprowadzamy testy kontrolne, aby motywować doefektywnej naukiprowadzimy dziennik kursu, dostępny dla rodzica/opiekunarodzice otrzymują program nauczania orazraporty postępów.Zapraszamy do wypełnienia formularzazgłoszeniowegoDla tej grupy wiekowej oferujemy kursy językowe wg poniższychzasad:przed rozpoczęciem nauki języka obcego przeprowadzamy testkwalifikacyjny oraz rozmowę wstępną, zachęcamy do sprawdzenieswojego poziomu poprzez stronę www.oxfordenglishtesting.comtworzymy grupy wg poziomu zaawansowania i o podobnym celu np.grupy gimnazjalne czy licealne - program dla tych grup wiekowychjest tak skonstruowany, aby samoczynnie przygotowywał do egzaminówjęzykowych, na koniec Gimnazjum czy też do maturydla tych, którzy potrzebują dodatkowej nauki przed egzaminamigimnazjalnymi czy maturalnymi stworzyliśmy specjalne programy znastawieniem się tylko do tych egzaminówzajęcia prowadzone są 2 x w tygodniu po 60-90 minut, wzależności od potrzeb i możliwości grupyrok szkolny w Skirpol to dwa semestry - razem 65 spotkańtesty sprawdzające są na porządku dziennym, bo każdemu zależyna postępach w nauce i właściwej motywacji. Nasza satysfakcjabierze się stąd, że nasi kursanci doskonale radzą sobie z wszelkimiegzaminami językowymikładziemy nacisk nie tylko na gramatykę, ale także narozwijanie umiejętności kontaktowania się używając poprawnegojęzykaprzygotowania do egzaminów językowych: YLE, KET, PET, FCE, CAE,CPE,BEC, Certyfikat Deutsch, oraz EGZAMINY Instytutu Goethego -więcej informacji na www.britishcouncil.org www.cambridgeesol.pl www.goethe.denaukę kończymy egzaminem wewnętrznym Skirpol i na tej podstawieoraz wyników egzaminu, wystawiamy zaświadczenie ukończenia kursu zoceną na druku MEN.Zapraszamy do wypełnienia formularzazgłoszeniowego Dorośli to grupa wiekowa, którzy mają swoje konkretnie sprecyzowaneoczekiwania w zakresie nauki języka obcego i Skirpol wychodzinaprzeciw tym oczekiwaniom, oferując:naukę na wszystkich poziomach zaawansowania, który sprawdzanyjest podczas testu kwalifikacyjnego oraz rozmowysprawdzenie poziomu wiedzy na www.oxfordenglishtesting.comtworzymy specjalne programy nauki języka obcego:- język obcy w pracy, kursy branżowe,- jedziemy na wakacje,- wyjazd do pracy,- przygotowania do egzaminów językowych: YLE, KET, PET, FCE, CAE,CPE,BEC, Certyfikat Deutsch, oraz EGZAMINY Instytutu Goethego -więcej informacji na www.britishcouncil.org, www.cambridgeesol.pl, www.goethe.dezajęcia prowadzone grupach 6-8 osobowychlektorów wyspecjalizowanych do pracy z dorosłymi i mającychzarówno przygotowanie metodyczne jak i doświadczeniedwa semestry nauki, 2 razy w tygodniu, 65 spotkań po 90minutprzeprowadzanie testów kontrolnych podczas nauki, aby motywowaćdo efektywnej nauki i właściwej motywacji - nasza satysfakcjabierze się stąd, że nasi kursanci doskonale radzą sobie z wszelkimiegzaminami językowymipołożenie nacisku na metodę komunikatywną, co oznacza wpraktyce, że kursant mówi od pierwszych zajęć używając poprawnegojęzykaprowadzenie konwersacji również z Native Speakerem.Naukę kończymy egzaminem wewnętrznym Skirpol i na podstawiecałorocznej nauki oraz wyników egzaminu wystawiamy zaświadczenieukończenia kursu z oceną na druku MEN. Chcesz przygotować się do prezentacji swojej osoby, przygotujdokumenty oraz sprawdź informacje na: www.europass.cedefop.europa.eu.Możesz rozwijaćswoje umiejętności również przez stronę BBC - www.bbc.co.uk Zapraszamy do wypełnienia formularzazgłoszeniowegoKursy językowe dla firm i instytucjiprzygotowujemy specjalnie pod klienta uwzględniając potrzebyzarówno pracodawcy jaki pracownika, oferując:pracę w oparciu o wspólnie uzgodniony program naukiszeroki program szkoleń od języka ogólnego poprzez językbiznesu do języka branżowegostosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania, abysłuchacze chętnie rozwijali swoje umiejętności konwersacyjne imogli na co dzień w pracy stosować dany język w mowie i piśmiezajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów oraz NativeSpeakers, którzy podchodzą do swojej pracy z pasją izaangażowaniemzajęcia standardowe 2 x w tygodniu 60-90 minw zależności od potrzeb możliwość zajęć indywidualnychprowadenie kursów w siedzibie danej firmy, ale również w salachwykładowych Skirpol w Świdnicy i w Żarowieprowadzenie Dziennika kursu oraz sporządzanie raportów zpostępu naukidoświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami- listareferencyjna.Zapraszamy do wypełnienia formularzazgłoszeniowego