Przedszkole Kotek Leon

Kontakt email, www
ul. Akacjowa 144 zobacz inne firmy z Akacjowa
42-233 Wola Kiedrzyńska , woj. Śląskie

Nauka w przedszkolu

Angielski

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Nauka w przedszkolu
  • Angielski
  • Kursy językowe

O nas

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5do 6 lat. W „Kotku Leonie” obowiązuje tradycyjny podział na grupywiekowe. Dzieci podczas zajęć edukacyjnych są lepiej skoncentrowanei zdyscyplinowane wśród swoich rówieśników niż w grupachmieszanych. Dzięki temu dzieci lepiej przyswajają sobie programrealizowany przez nauczyciela. Zaletą grup wiekowych jest takżeprzygotowanie dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego – szkoły. Mimopodziału ze względu na wiek wszyscy wychowankowie „Kotka Leona”świetnie się ze sobą znają. Integrują się podczas porannych zabaw ićwiczeń przed śniadaniem, pobytu w ogrodzie i wspólnychposiłków.Zapewniamy:troskliwą opiekę wykwalifikowanej kadryrealizację podstawy programowej zgodnej z rozporządzeniem MENW ramach czesnego proponujemy różne zajęciadodatkowe:język angielski, język niemieckiUcząc języka angielskiego i niemieckiego wykorzystujemynaturalne predyspozycje dziecka: jego spontaniczność, działanieintuicyjne, potrzebę ruchu i nieustanną imitację zachowań.Przedszkolaki uczą się poprzez zabawę. Podczas nauki aktywujemywszystkie zmysły: dzieci słuchają, patrzą, powtarzają oraz„dotykają” nowo poznanych słów, co sprawia, że zupełnienieświadomie i bez wysiłku przyswajają sobie słówka i zwroty, zktórymi w wieku późniejszym mogą mieć trudności. Podstawowymizasadami prowadzonych zajęć są: dobrowolne uczestniczenie wćwiczeniach i zabawach, ciekawe zajęcia wykorzystujące różne pomocedydaktyczne (obrazki, rekwizyty, przedmioty rzeczywiste, nagrania zpłyt, karty pracy, kolorowanki i wyklejanki) oraz bardzo częstepowtarzanie przyswojonego już materiału. rytmikaZajęcia z rytmiki dla dzieci najmłodszych (2,5 letnich)prowadzone są w formie zabaw muzyczno-ruchowych opartych napodstawowych formach ruchu typu marsz, bieg. Dzieci uczą sięrównież piosenek dostosowanych poziomem trudności do wiekuprzedszkolaków tematycznie związanych z aktualną porą roku.Dla starszych (3,4 letnich) dzieci wprowadzamy zorganizowaneformy ruchu oparte na tworzeniu koła, par. Wspólnie bądźindywidualnie wykonujemy ćwiczenia muzyczno-rytmiczne pozwalającena rozwijanie koordynacji ruchowej.Tańczymy, śpiewamy, jak również bawimy się kształcąc poczucierytmu, wyobraźnie muzyczną oraz wyczucie przestrzeni. plastykaNa zajęciach plastycznych dzieci w naszym przedszkolu poznająwarsztat pracy artysty od podstaw: malowania, kopiowania iprzetwarzania, aż do powstania abstrakcji.Dzięki zabawom z plastyką dzieci poznają różnorodne technikiartystyczne, zarówno na płaszczyźnie jak i w przestrzeni.Zabawy ze sztuką rozwijają u dzieci abstrakcyjne myślenie,zdolności manualne oraz kreatywność małych artystówtaniecRuch jest naturalną potrzebą każdego dziecka , któryzaspokaja jego potrzeby fizyczne i psychiczne.Taniec rozwija zmysł„odczuwania” ciałem, zmusza do uruchomienia wyobraźni ruchowej,kształtuje koordynację, bazę wszelkiej motoryczności, zwiększa siłęi elastyczność mięśni, poprawia zwinność, gibkość iwytrzymałość.Wiek przedszkolny to czas intensywnego rozwoju iotwarcia się dziecka na otaczającą rzeczywistość. W tańcu łatwiejmożna wyrazić skrywane uczucia, a ruch zastępuje słowo.Zajęciataneczne stanowią istotną część kształcenia i wychowania oraz mająwpływ na rozwój ruchowy dzieci.Przedszkolaki lubią ten sposóbspędzania wolnego czasu, tym bardziej, że najwłaściwszym czasem dlarozpoczęcia podstawowej edukacji tanecznej jest właśnie okresprzedszkolny.W czasie zajęć z tańca dzieci mają okazję poznać różnestyle taneczne tj. taniec nowoczesny, ludowy czy towarzyski.zajęcia z logopedąW przedszkolu wszystkie dzieci mają zapewnioną  opiekę ipomoc logopedyczną.Podczas indywidualnej terapii, dla zakwalifikowanych w wynikubadań dzieci, w gabinecie logopedycznym prowadzona jestprofilaktyka wad wymowy oraz terapia zaburzeń mowy.Logopeda ściśle współpracuje z wychowawcami poszczególnychdzieci w celu zminimalizowania zaburzeń rozwojowych w zakresiemowy.Rodzice otrzymują wskazówki i zestawy ćwiczeń do pracy zdzieckiem w domu. Zajęcia logopedyczne odbywają się w każdą środę od godz.1330. Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 min.Dzieci poznają prawdy wiary, uczą się modlitw, piosenek iwierszyków. Na religii panuje ciepła i przyjazna atmosfera. Celemkatechezy przedszkolnej jest szczególne zbliżenie dziecka do Boga.Treść każdej katechezy obejmuje prawdy wiary, które mają służyćtemu zbliżeniu. Do nich zaliczono: Bóg jest najlepszym Ojcem, kochanas, opiekuje się nami, dał nam świat, życie, Chrystus Syn Bożyprzyszedł na świat, umarł i zmartwychwstał za nas i dla nas, Maryjajest naszą Matką, Anioł Stróż opiekuje się nami.