Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z Siedzibą w Iłży

Kontakt email, www
ul. Jakubowskiego 5 zobacz inne firmy z Jakubowskiego
27-100 Iłża , woj. Mazowieckie

Grupowe

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Grupowe
  • Kursy językowe

O nas

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Międzypowiatowy OśrodekDoskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży , Ul.Jakubowskiego 5, 27-100 Iłża, woj. mazowieckie, tel. 48 365 48 38,faks 48 365 48 38.Adres strony internetowejzamawiającego: www.modn.radom.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorząduterytorialnego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieliw formie warsztatów oraz konsultacji indywidualnych i grupowych wramach projektu pn. System doskonalenia nauczycieli oparty naogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół w PowiecieRadomskim.II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresuzamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór personeluprojektu do realizacji oferty doskonalenia w formie warsztatów orazkonsultacji indywidualnych i grupowych dla uczestników projektu pn.System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnymkompleksowym wspomaganiu szkół w Powiecie Radomskim w roku szkolnym2013/2014 oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych. (Personelprojektu - osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramachprojektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. wszczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lubstosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby fizyczneprowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące wrozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemieubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, zpóźn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formiewolontariatu.1]) Zamówienie dotyczy wspomagania 52 szkół iprzedszkoli z powiatu radomskiego. Projekt realizowany w ramachPOKL, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Głównymcelem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemudoskonalenia nauczycieli w Powiecie Radomskim poprzez stworzenieplanów wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli wobszarach wymagających szczególnego wsparcia w okresie odpazdziernika 2013 r. do sierpnia 2015 r.Realizacja przedmiotuzamówienia będzie odbywała się w ramach następujących ofertdoskonalenia nauczycieli i dyrektorów przygotowanych przez ORE idostosowanych do potrzeb szkół i przedszkoli. Część 1 Technikiuczenia się i metody motywujące do nauki 5 grup (Błaziny, Pionki,Wacyn, Janiszew) Część 2 Uczeń aktywny uczestnik procesu uczeniasię 1 grupa (PG 2 Pionki) Część 3 Jak i po co prowadzić ewaluacjęwewnętrzną? 2 grupy (Pionki, Kozłów) Część 4 Efektywna organizacjapracy zespołów nauczycielskich 1 grupa ( Pionki) Część 5Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny internet 1grupa ( Pionki) Część 6 Techniki uczenia się i metody motywujące donauki 1 grupa (Skaryszew) Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniazawiera SIWZ.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie ofertyczęściowej: tak, liczba części: 6.II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie ofertywariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMINWYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Zamawiający nie wymagawniesienia wadiumIII.2) ZALICZKIIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBUDOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWIII. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lubczynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ichposiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuIII.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuIII.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuIII.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcałącznie spełnia następujące warunki: a. posiada wykształceniewyższe II stopnia, b. posiada co najmniej 10 letni staż pracy nastanowisku nauczyciel akademicki / nauczyciel / psycholog / pedagogw szkole / placówce systemu oświaty lub placówce doskonaleniadorosłych, c. co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniuzajęć z dorosłymi, d. zrealizowała minimum 10 form doskonalenianauczycieli (wykład na konferencji, kursie kwalifikacyjnym/studiachpodyplomowych, szkolenie rady pedagogicznej) zbieżnych lubzbliżonych merytorycznie do danego modułu tematycznego w okresieostatnich trzech lat, e. jest trenerem, szkoleniowcem, wykładowcą,konsultantem, ekspertem w danej dziedzinie, f. posiada umiejętnośćobsługi komputera, g. posiada umiejętność opracowania programówszkoleń, narzędzi badawczych, materiałów dydaktycznych do szkoleń,h. ukończyła co najmniej jeden kurs doskonalenia zawodowego zbieżnylub zbliżony merytorycznie do danego modułu tematycznego.Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawieoświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do SIWZ. Osobamizdolnymi do wykonania zamówienia mogą być osoby fizyczne orazprawne.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄDOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIEART. 24 UST. 1 USTAWYIII.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcęwarunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opróczoświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należyprzedłożyć:wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wszczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolęjakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami natemat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenianiezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanychprzez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowaniatymi osobamiIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu napodstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencjii informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisywymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania brakupodstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lubmiejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupykapitałowejlista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wrozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupykapitałowejSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetargnieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.3) ZMIANA UMOWYprzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy wstosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboruwykonawcy:Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunkówzmianZamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmianyterminów realizacji usługi oraz terminów płatności w przypadkukonieczności dokonania zmiany wynikającej z realizacji projektuoraz w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności zarówno postronie Wykonawcy jak i Zamawiającego.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jestdostępna specyfikacja istotnych warunkówzamówienia: www.modn.radom.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać podadresem: Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieliw Radomiu z siedzibą w Iłży, 27-100 Iłża, ul. Jakubowskiego 5..IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu lub ofert: 17.03.2014 godzina 10:00, miejsce:Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu zsiedzibą w Iłży, 27-100 Iłża, ul. Jakubowskiego 5..IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (odostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowaniaprojektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projektpn. SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OPARTY NA OGÓLNODOSTĘPNYMKOMPLEKSOWYM WSPOMAGANIU SZKÓŁ W POWIECIE RADOMSKIM realizowanyjest w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty,Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania oudzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środkówpochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającychzwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskieEuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały byćprzeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia: nie