Maturzysty info Portal dla maturzystów

Kontakt email, www
Ul. Kościuszki Tadeusza 37
31-401 Kraków - Stare Miasto , woj. Małopolskie

Rosyjski

Kursy językowe

Maturalne

Specjalizacje:

  • Rosyjski
  • Kursy językowe
  • Maturalne

O nas

Serwis Maturzysty.info z przyjemnością informuje, że objąłpatronat nad inicjatywą edukacyjną Dni OtwartychKulturoznawstwa i Kultur Mediów na Uniwersytecie Śląskim wKatowicach. Kierowane dla maturzystów i licealistów wydarzenieskładać się będzie z cyklu warsz­ta­tów kul­tu­ro­znaw­czychi medial­nych: antro­po­lo­gicz­nych, fil­mo­znaw­czych,komu­ni­ka­cyj­nych, teatro­lo­gicz­nych, lite­ra­tu­ro­znaw­czych,dzien­ni­kar­skich, rekla­mo­wych i nowomedialnych.Drodzy Maturzyści!Z myślą o tych z was, którzy interesują się kulturą,literaturą, filmem, sztuką i nowymi mediami, przygotowaliśmy DniOtwarte Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim.Zapraszamy Was serdecznie na szkolenia i warsztaty, które odbędąsię w ramach Dni Otwartych 26 i 27 maja na Wydziale Filologicznym UŚw Katowicach. Szczegółowy plan dostępny na: http://inksi.us.edu.pl/dniotwarte2014Chcemy, abyście w ten sposób mogli zapoznać ze specyfiką kulturoznawstwa jako kierunku studiów. Postaramy się pokazać wamna czym polegają te studia :)Chętnych zapraszamy  26 i 27 maja w godzinach 10:30-16:30 naWydział Filologiczny w Katowicach (Plac Sejmu Śląskiego 1, Katowice). Sale,w których będą się obywały szkolenia i warsztaty znajdziecie naII piętrze (ogłoszenia wskażą wam drogę). W pro­gra­mie“The Addams Family”: od komiksudo musi­calu (dr Jacek Mikołajczyk)Witaj­cie w skrom­nych pro­gach naj­bar­dziej upior­nejrodziny w kul­tu­rze popu­lar­nej! W ramach semi­na­riumzaj­miemy się feno­me­nem Addam­sów, prze­śle­dzimy ich wędrówkępoprzez róż­nego rodzaju media oraz prze­kształ­ce­nia, jakimcha­rak­tery ich ojca ule­gały w jej trak­cie.Od repor­tażu do tablo­idu(dr Monika Wiszniowska)(Nie tylko) celu­lo­idowe sny, czyli kilka słówo taśmie fil­mo­wej (dr Justyna Budzik)Pod­czas wykładu słu­cha­cze będą mogli uzy­skać odpo­wie­dzina nastę­pu­jące pyta­nia: Z jakich mate­ria­łówwytwa­rzano taśmy fil­mowe? Dla­czego tzw. filmy nitro sąnie­bez­pieczne? Czy ist­nieje coś takiego jak ory­gi­nał filmu,czyli ile kopii może mieć jeden tytuł? Dla­czego stare filmy sąw obiegu w róż­nych wer­sjach? Gdzie i jakprze­cho­wuje się stare taśmy?Sce­niczna lek­tura dra­matu (dr EwaDąbek-​Derda, dr Beata Popczyk-​Szczęsna)Pod­czas spo­tka­nia zaj­miemy się kwe­stią reży­ser­skieji sce­no­gra­ficz­nej lek­tury tek­stu „Miłośćna Kry­mie” Sła­wo­mira Mrożka. Warsz­taty pole­gać będąna two­rze­niu wła­snych pro­jek­tów inscenizacyjnych.Sztuka pro­wa­dze­nia uda­nych nego­cja­cji(mgr Ewa Walewska)Wykład będzie poświę­cony zagad­nie­niu nego­cja­cji, ichzna­cze­niu oraz misji w codzien­nych kon­tak­tachspo­łecz­nych, a także w biznesie. Na wykła­dzieomó­wione zostaną m.in. style nego­cja­cji, stra­te­gienego­cja­cyjne, zasady ustę­po­wa­nia w nego­cja­cjachoraz media­cje jako spo­sób docho­dze­niado poro­zu­mie­nia przy pomocy osób trzecich.Rola muzyki w fil­mie (mgr AdamAndrysek)Wykład ma na celu zazna­jo­mie­nie słu­cha­czyz tema­tem funk­cji muzyki w fil­mie. Poru­szonazosta­nie m.in. problematyka kul­tu­ro­wego pod­łożaist­nie­nia dźwięku (a co za tym idzie – muzyki)w dziele fil­mo­wym, rela­cji muzyki wobec obrazu, podziałuna „złą” i „dobrą” muzykę fil­mową.Czy dobry film może być źle zro­biony(mgr Adam Andrysek)Celem warsz­ta­tów jest zwró­ce­nie uwagi na obiek­tywne,formalno-​stylistyczne kry­te­ria oceny dzieł fil­mo­wych,nie­za­leż­nie od indy­wi­du­al­nego, subiek­tyw­negowar­to­ścio­wa­nia oraz roz­strzy­gnię­cie (poprzez ana­lizęoraz inter­pre­ta­cję frag­men­tów fil­mo­wych)czy — i w opar­ciu o jakie ele­menty — moż­liwa jestobiek­tywna ocena filmu.Huculsz­czy­zna w obiek­ty­wie antro­po­logawido­wisk (mgr Adriana Świątek)Wykład będzie krót­kim spra­woz­da­niem z badańnad obrzę­dami wesel­nymi w hucul­skiej kul­tu­rzeludo­wej (Ukra­ina Zachod­nia). Zapre­zen­to­wany zosta­niereali­zo­wany od 2011 rokumate­riał foto­gra­ficzny oraz mate­riał fil­mowy — frag­mentypowsta­ją­cego filmu doku­men­tal­nego Hucul­ski Kraj.Język ciała w komu­ni­ka­cjimię­dzy­kul­tu­ro­wej (mgr Mag­da­lenaMikrut-​Majeranek)Warsz­tat doty­czy róż­nic kul­tu­ro­wych wystę­pu­ją­cychw komu­ni­ka­cji nie­wer­bal­nej, które mają wpływna pra­wi­dłową komu­ni­ka­cję na pozio­miemię­dzy­na­ro­do­wym i mię­dzy­kul­tu­ro­wym. Nie­zna­jo­mośćreguł rzą­dzą­cych zacho­wa­niami komu­ni­ka­cyj­nymi osóbwywo­dzą­cych się z róż­nych kul­tur może wpę­dzić nasw poważne kło­poty.Jak efek­tyw­nie podró­żo­wać dzięki wyko­rzy­sta­niunowych mediów (mgr Mag­da­lena Mikrut-​Majeranek)Warsz­tat doty­czy zagad­nień zwią­za­nych z nowymimediami i tech­no­lo­giami (np. weara­bletech­no­logy) oraz spo­so­bami ich wyko­rzy­sta­niaw celu efek­tyw­nego, a więc sku­tecz­negoi przy­no­szą­cego roz­liczne korzy­ści, glob­tro­ter­stwa.Co z tą książką? Lite­ra­tura, libe­ra­tura,hiper­tekst (mgr Tomasz Gruszczyk)Zaję­cia podej­mują pro­ble­ma­tykę ewolucji:tek­stu lite­rac­kiego: od skoń­czo­nej, spój­neji zamknię­tej cało­ści o line­ar­nym prze­biegu zna­ków(dzieło lite­rac­kie) do nie­li­ne­ar­neji nie­se­kwen­cyj­nej orga­ni­za­cji danych (dziełolibe­rac­kie, hipertekst),trybu lek­tury: od od-​czytywania do aktyw­negowspół­udziału w nada­wa­niu utwo­rowi osta­tecz­nego kształtu.Wszystko, co chcie­li­by­ście wie­dziećo Google (mgr Bar­bara Orzeł)Warsz­taty skła­dają się z mini-​wykładu poświę­co­negomecha­ni­zmom dzia­ła­nia wyszu­ki­warki i zacho­wa­niomkomu­ni­ka­cyj­nym użyt­kow­ni­ków oraz z czę­ścićwicze­nio­wej, w któ­rej zapre­zen­to­wane będą spo­sobywyko­rzy­sta­nia narzę­dzi Google w netnografii.Gry fabularne/​narracyjne jako przed­miot reflek­sjikul­tu­ro­znawcy (mgr Mag­da­lena Szczepocka)W tym roku obcho­dzimy czter­dzie­sto­le­cie powsta­niarole-​playing games. Od tego czasu RPG bar­dzo się zmie­niło, wchło­nęło roz­licznekon­wen­cje, doświad­czyło Nowej Fali, było przed­mio­temarty­stycz­nych mani­fe­stów. Dziś sta­nowi peł­no­prawnyprzed­miot badań, publi­ka­cji i mię­dzy­na­ro­do­wychkon­fe­ren­cji nauko­wych.Jedze­nie jako tekst kul­tury (mgr AgataStronciwilk)Pozor­nie pro­sta czyn­ność, jaką jest jedze­nie, oglą­dana„pod lupą” kul­tu­ro­znawcy, zaczyna jawić się jako fascy­nu­jącyi zło­żony pro­ces. Żywie­nie, rytu­ały i zwy­czajez nim zwią­zane oka­zują się istot­nym wyznacz­ni­kiemgru­po­wej i indy­wi­du­al­nej toż­sa­mo­ści.Pro­blem super­bo­ha­tera we współ­cze­snej kul­tu­rzepopu­lar­nej (mgr Adrian Jaworek)W ostat­nich latach w kul­tu­rze popu­lar­neji maso­wej poja­wiło się bar­dzo dużo super­pro­duk­cji,w któ­rych główną rolę odgry­wają super­bo­ha­te­ro­wie. Sąoni jed­nak inni od swo­ich komik­so­wych pier­wo­wzo­rów. Cosię w nich zmie­niło i czy fak­tycz­nie wciąż ichpotrze­bu­jemy?Fan­ta­sy jako współ­cze­sny mit (mgr AdrianJaworek)Harry’ego Pot­tera, Władcę Pier­ścieni i Wiedź­mina znająwszy­scy świa­domi odbiorcy kul­tury popu­lar­nej. Pod­sta­wo­wympro­ble­mem warsz­ta­tów będzie udzie­le­nie odpo­wie­dzina pyta­nie czy te opo­wie­ści są rze­czy­wi­ście nową formąmitu, a może tylko jego zde­ge­ne­ro­waną odmianą?Zagraj z nami! (mgr Mag­da­lenaFigzał) — warsztaty połą­czone z otwartą próbą spek­ta­kluTo nie koniec świata a jed­nak przy­go­to­wy­wa­negoprzez stu­den­tów kulturoznawstwaWarsz­taty teatralne mają uka­zać spo­sób pracy stu­den­tównad spek­ta­klem przy­go­to­wy­wa­nym w ramachcyklicz­nych zajęć prze­zna­czo­nych dla spe­cja­li­za­cjiteatro­lo­gicz­nej. Zaję­cia roz­pocz­nie inte­rak­tywny tre­ningaktor­ski, opie­ra­jący się na ćwicze­niachinterpretacyjno-​ruchowych. W dru­giej czę­ści warsz­ta­tówkan­dy­daci będą mogli uczest­ni­czyć w otwar­tej pró­biespektaklu.26 – 27 maja 2014, godz. 10:30 – 16:30Insty­tut Nauk o Kul­tu­rze i Stu­diówInter­dy­scy­pli­nar­nychWydział Filo­lo­giczny Uni­wer­sy­tetu ŚląskiegoPlac Sejmu Śląskiego 1, pię­tro IISzcze­gó­łowy pro­gram opu­bli­ku­jemy już wkrótce.Warsz­taty odby­wają się w gru­pach ogra­ni­czo­nychdo 15 osób.Reje­stra­cja w pok. 106 (I pię­tro) w godz.9:30 – 10:30 w dniu warsztatów.Warsz­taty prze­zna­czone są dla lice­ali­stów i kan­dy­da­tówna studia.Uczestnicy warsztatów i szkoleń otrzymającertyfikaty poświadczające udział w zajęciach. 15/05/2014 16:38:43Liczba wyświetleń: Mniej niż 500