Maria Siemionek

Kontakt email, www
Listopada 7/2
10-110 Olsztyn , woj. Warmińsko-Mazurskie

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Kursy językowe

O nas

Jesteśmy jedną z największych szkół językowych wOlsztynie. Szkoła została założona w 1993 roku przez mgr MarięSiemionek, starszego wykładowcę języka angielskiego UniwersytetuWarmińsko-Mazurskiego, tłumacza przysięgłego oraz koordynatoraegzaminów Cambridge ESOL w regionie warmińsko-mazurskim.Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego znajdujemy się wewidencji szkół i placówek niepublicznych Urzędu Oświaty MiastaOlsztyn i działamy pod nadzorem Warmińsko-Mazurskiego KuratoraOświaty w Olsztynie. Od wielu lat prowadzimy szkolenia językowe dla różnych grupzawodowych. Organizujemy kursy języka angielskiego, niemieckiego,hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego i polskiego dla cudzoziemców.Mamy doświadczenie w prowadzeniu kursów ogólnych, a takżespecjalistycznych kursów językowych dla lekarzy, biologów,prawników, kadry zarządzającej. Jako jedna z nielicznych szkół wOlsztynie prowadzimy zajęcia języka polskiego dlaobcokrajowców.Oferujemy indywidualne podejście i dopasowanie terminów igodzin zajęć do potrzeb słuchaczy, przyjazną atmosferę nazajęciach, zespół doświadczonych lektorów, dobrą lokalizację naterenie Olsztyna (Centrum miasta). Zajęcia prowadzimy we własnych, nowocześnie wyposażonychsalach (tablice multimedialne).Naszymi klientami są renomowane instytucje państwowe, jakrównież firmy prywatne działające lokalnie i międzynarodowo.Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji projektów z EFS.W latach 2005-2007 byliśmy partnerem w projekcie „Ustawicznedoskonalenie lekarzy w regionie warmińsko-mazurskim” finansowanym zEuropejskiego Funduszu Społecznego zorganizowanym przez OkręgowąWarmińsko-Mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie. Obecnie jesteśmy wtrakcie realizacji projektu „Język Obcy Twoją Szansą” skierowanegodo młodzieży, mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych orazrealizujemy projekt we współpracy z PCPR w Olsztynie: „PowiatOlsztyński aktywizuje”.MS Masters jest najlepszą szkołą na Warmii iMazurach wg. Newsweek 2004, zajęła II miejsce w Studenckim RankinguNajlepszych Szkół Języka Angielskiego w 2008 przeprowadzonym przezMagazyn DLACZEGO, jest jedną z 18 szkół w Polsce nagrodzonych wpartnerskim programie British Council tytułem Brązowej Szkoły zarejestrację słuchaczy na egzaminy Cambridge ESOL.Decyzją nr 72/2007 z dnia 21 grudnia 2007 Kuratorium Oświatyw Olsztynie przyznało Szkole Akredytację na nauczanie językówobcych.Na sukces szkoły składają się między innymi dobra organizacjai system zarządzania, wysoka jakość świadczonych usług,profesjonalizm wykładowców orazprzystępna cena proponowanychkursów.Dzięki naszemu doświadczeniu pracownicy Państwa firmy wkrótkim czasie podwyższą umiejętności komunikowania się w językuobcym niezależnie od poziomu zaawansowania.Po otrzymaniu od Państwa zapytania o szkolenie, szkołaproponuje następujące proces zamówienia na kursy lubszkolenia:• Analiza potrzeb klienta• Pisemny i ustny test diagnostyczny określające poziomzaawansowania• Opracowanie autorskiego programu nauczania dostosowanego dopotrzeb klientów oraz dobór odpowiednich materiałów dydaktycznych iaudiowizualnych.• Przedstawienie programu i ceny szkolenia oraz ustalenie miejscaszkolenia i terminów zajęć.W trakcie szkolenia prowadzonego przez odpowiednio dobranychwykładowców, zajęcia są hospitowane przez dyrektora ds.metodycznych, a uczestnicy otrzymują raporty przedstawiająceinformacje o postępach w opanowaniu poszczególnych umiejętnościjęzykowych oraz o frekwencji na zajęciach. W trakcie zajęć wiedza ,przygotowanie do zajęć oraz postępy uczestników są weryfikowaneprzez regularne testy.Na zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończeniakursu na odpowiednim poziomie zaawansowania.Jesteśmy przekonani, ze trafny dobór tematyki oraz profesjonalnysposób prowadzenia zajęć przyczynią się do osiągnięcia znakomitychwyników.Szkolenia dla lekarzy medycyny Przykładowe tematyzajęć:- Terminologia i zagadnienia związane z anatomią ( komórka,tkanki, budowa ciała)- Wywiad medyczny- Wypełnianie dokumentacji medycznej: karty choroby, kartyinformacyjne- Układ krwionośny i inne- Analiza wybranych choróbSzkolenia dla stomatologów Przykładowe tematyzajęć:- Dental unit- BASIC dental instruments- Types of teeth- Tooth abnormalities- Dental surgery- Prevention of infections- Managing dental fearSzkolenia dla prawników Przykładowe tematy zajęć:- The legal system- The contract- Company services- Insolvency- Property- Litigation- Arbitration- Financial law- Tax law- International lawSzkolenia dla pracowników służby cywilnej Przykładowetematy zajęć:poziom elementarny Przykładowa tematyka:- Krótkie informacje o sobie- Wyrażanie własnych opinii. Prośb, żądań- Opis miejsca pracy, zakres obowiązków- List nieformalny i formalny- Opowiadanie o planach- Słownictwo związane z przygotowywaniem projektów, wniosków- Rozwój regionalnypoziom średniozaawansowany Przykładowa tematyka:- Polska w Unii Europejskiej- Problematyka integracji i współpracy międzynarodowej- Korespondencja urzędowa i handlowa- Podstawowe instytucje Unii Europejskiej- Etyka w biznesie- Polityka i sprawy obywatelskie- Wyrażanie opinii, akceptacji, negacjiSzkolenia dla geodetów Przykładowe tematy zajęć:- Prodedury geodezyjne- Organizacja służby geodezyjnej- Umiejętności interpersonalne- Negocjacje z klientami