Liceum Ogólnokształcące nr IV im. Stefana Żeromskiego

Kontakt email, www
Al. Jana Pawła II 89
50-430 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Angielski

Francuski

Kursy językowe

Maturalne

Dla liceów

Egzaminacyjne

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Francuski
  • Kursy językowe
  • Maturalne
  • Dla liceów
  • Egzaminacyjne

O nas

PobierzWarunki i tryb przyjmowania uczniówdo klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego nr IV we Wrocławiu narok szkolny 2014/2015 można pobrać klikając na przycisk.PobierzWe wszystkich klasach pierwszych nauka języka angielskiego odbywasię w międzyoddziałowych grupach językowych. W klasach A, C, D i Enauka języka niemieckiego odbywa się w międzyoddziałowych grupachjęzykowych. Uczniowie zostaną do nich przydzieleni na podstawiewyniku testu sprawdzającego kompetencje językowe.Klasa dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Drugi nabórdo klasy z edukacją filmową. Uczniowie w ramach dodatkowych zajęćotrzymają teoretyczne i praktyczne przygotowanie z wiedzy osztukach audiowizualnych, poznają merytoryczne oraz technicznetendencje współczesnej kinematografii polskiej i światowej.Historia kina będzie punktem wyjścia do rozwijania umiejętnościkrytyczno-literackich oraz komunikacyjnych. Gruntowne przygotowaniefilmoznawcze będzie szło w parze z atrakcyjnymi i rozwijającymizajęciami z zakresu realizacji filmowej (warsztaty plenerowe istudyjne we współpracy z ATM Grupą, zajęcia w kinie NOWE HORYZONTY,realizacja etiud filmowym z EMPIRIAFILM). Uczniowie będą pracowaćna profesjonalnym sprzęcie filmowym, poznają pracę ekipy filmowej isami staną w roli twórców kina. Rozległa wiedza audiowizualnabędzie szła w parze z gruntownym przygotowaniem humanistycznym(praca nad olimpiadą o specjalności teatrologicznej) i niezwyklecenną współcześnie umiejętnością krytycznego oglądu różnorodnychtekstów kultury. Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia igeografia. Języki obce: j. angielski oraz j. niemiecki. Realizowanebędą projekty edukacyjne z historii np.: Piknik historyczny, Adfontes. Uczniowie mogą brać udział np.: w Olimpiadzie Literatury iJęzyka Polskiego, w wieczornych wyjściach do teatrów oraz w innychzdarzeniach kulturalnych np. Maglu literackim, czy wykładach wNehringu, w Olimpiadzie Historycznej i Mediewistycznej oraz wlicznych konkursach np.: Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jegoczasach, Wiedzy o Napoleonie, O Wielką Nagrodę Wrocławia.Klasa dla uczniów wybierających studia głównie na UniwersyteciePrzyrodniczym, Politechnice czy Uniwersytecie Medycznym. Przedmiotyrozszerzone: biologia, chemia i fizyka. Języki obce: j. angielskioraz j. niemiecki lub j. francuski. Uczniowie mogą brać udział wolimpiadach: Wiedzy o HIV/AIDS, Wiedzy ekologicznej, PromocjiZdrowego Stylu Życia oraz w konkursach przyrodniczych. Organizowanebędą obozy przyrodnicze i ćwiczenia terenowe. Uczniowie mogąrozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w wykładachorganizowanych we współpracy z Instytutem Immunologii i TerapiiDoświadczalnej PAN i z Wydziałem Chemii i Biologii UW.Klasa dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych (Uniwersytet –biologia, chemia, geografia Uniwersytet Przyrodniczy). Przedmiotyrozszerzone biologia, chemia i geografia. Języki obce: j. angielskii j. niemiecki. Uczniowie mogą brać udział w olimpiadach: Wiedzy oHIV/AIDS, Wiedzy ekologicznej, Promocji zdrowego stylu życia oraz wkonkursach przyrodniczych. Organizowane będą obozy przyrodnicze ićwiczenia terenowe. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowaniabiorąc udział w wykładach organizowanych we współpracy z InstytutemImmunologii i Terapii Doświadczalnej PAN i z UniwersytetemWrocławskim (Wydział Chemii i Biologii).Klasa dla uczniów o zainteresowaniach naukami ścisłymi(Politechnika, Uniwersytet Ekonomiczny). Przedmioty rozszerzone:matematyka, fizyka i informatyka. Języki obce: j. angielski i j.niemiecki. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursachmatematycznych. Organizowane będą obozy matematyczne przygotowującedo matury. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania biorącudział w wykładach organizowanych we współpracy z InstytutemMatematyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Studium Talent(Politechnika Wrocławska).Klasa dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Przedmiotyrozszerzone: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Językiobce: j. angielski oraz j. niemiecki, dodatkowo j. łaciński zelementami kultury antycznej. Uczniowie mogą brać udział wrealizacji projektów edukacyjnych z historii i j. polskiego np.:Pikniku historycznym, Ad fontes, w wieczornych wyjściach doteatrów, czy w innych zdarzeniach kulturalnych np. Magluliterackim, wykładach w Nehringu. Także mogę uczestniczyć wolimpiadach i konkursach: w Olimpiadzie Literatury i JęzykaPolskiego w Olimpiadzie Historycznej i Mediewistycznej oraz wlicznych konkursach np.: Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jegoczasach, Wiedzy o Napoleonie, O Wielką Nagrodę Wrocławia.Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkachuniwersyteckich( Uniwersytecie Ekonomicznym, UniwersyteciePrzyrodniczym, Uniwersytecie Wrocławskim). Przedmioty rozszerzone:matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie. Języki obce: j.angielski oraz j. niemiecki. Uczniowie mogą brać udział wrealizacji projektów społeczno-obywatelskich, jak np.: EuropejskiParlament Młodzieży oraz w olimpiadach i konkursach: w OlimpiadzieHistorycznej i Mediewistycznej , Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jegoczasach, Wiedzy o Napoleonie, O Wielką Nagrodę Wrocławia.,olimpiadach prawnych, Olimpiadzie o Polsce i Świecie Współczesnym,konkursach matematycznych.