Edukacja Pro Futuro Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Kaliskiego 29 zobacz inne firmy z Kaliskiego
01-476 Górce , woj. Mazowieckie

Kursy językowe

Dla gimnazjum

Dla liceów

Specjalizacje:

  • Kursy językowe
  • Dla gimnazjum
  • Dla liceów

O nas

Pro Futuro to szkoła z 20-letnią tradycją, którą wyróżniadwujęzyczny program w języku angielskim oraz wysokie wynikipotwierdzone w egzaminach zewnętrznych, które nasi uczniowieosiągają dzięki innowacyjnym metodom nauczania. Nauczamy wnowatorski sposób dzięki najnowszej wiedzy z neurobiologii ineuropsychologii. Wychodzimy z założenia, że ruch jest niezbędny doprawidłowego rozwoju dzieci, dlatego utworzyliśmy Uczniowski KlubSportowy, który promuje sport. Dbamy o rozwój dzieci w obszarzewiedzy, emocji, relacji społecznych i aktywnościfizycznej.Co wyróżnia Pro Futuro?Pro Futuro to prawdziwie dwujęzyczne szkoły –dzięki naszemu autorskiemu podejściu do nauczania nasi uczniowieświetnie mówią po angielsku, wygrywają konkursy językowe. Oferujemynie tylko lekcje nauki języka, ale też nauczamy 10 innychprzedmiotów po angielsku. Dodatkowo posiadamy bogatą ofertęjęzykową włącznie z językiem chińskim, niemieckim, hiszpańskim,włoskim, francuskim.Pro Futuro jest dumne z wysokich wyników swoichuczniów – w sprawdzianie szóstoklasisty na koniec roku2012/13 nasi uczniowie osiągnęli wynik 86%, podczas gdy średniakrajowa wyniosła 60%, a dla całej Warszawy – 72%. Nasigimnazjaliści język angielski zdali na 99%.Światowy autorytet w dziedzinie skutecznego uczenia sięColin Rose jest doradcą strategicznym i merytorycznymEdukacji Pro Futuro. Ten wybitny brytyjski psycholog opracowałnowoczesne metody pracy z uczniem, która angażuje jednocześnieobydwie półkule mózgu, wszystkie zmysły i kanały percepcji. Sprzyjato rozwojowi mózgu i osiąganiu lepszych wyników w nauce.Wszystko pod jednym dachem – zapewniamy opiekę nadziećmi w godz. 8:00 – 17:15 w formie zorganizowanych zajęć bezpodziału na lekcje i pobyt w świetlicy.  Między 8:30 a 15:30odbywają się zajęcia obowiązkowe, a potem – zajęcia dodatkowe,które uczeń sam wybiera z bogatej oferty Pro Futuro według swoichzainteresowań. Również na terenie szkoły mogą być zorganizowanedodatkowe zajęcia w ramach 16 indywidualnych ścieżek rozwojuucznia, np. nauka gry na pianinie.Znakomita kadra nauczycieli – w Pro Futuro pracująnajlepsi nauczyciele, pasjonaci swojego zawodu, którzy stalepodnoszą swoje kompetencje podczas licznych szkoleń. Ponieważkochają to, co robią, budują wspaniałe relacje z dziećmi oparte nawzajemnym poszanowaniu oraz przekazują im swoje pasje. Na co dzieńdbamy o wymianę informacji między nauczycielami dla zwiększeniaefektywności nauczania i dla zapewnienia całościowego podejścia doucznia. Patrzymy na dziecko systemowo.  Bezpieczna szkoła – zapewniamy bezpieczneśrodowisko do nauki w nowoczesnych warunkach, monitorując dostęp doszkoły oraz zapewniając stałą opiekę medyczną.Współtworzymy najnowocześniejsze projekty edukacyjne wPolsce – wraz z Instytutem Geofizyki Polskiej AkademiiNauk wdrażamy jeden z największych, innowacyjnych projektówedukacyjnych w Polsce – Eduscience. Zapewnia on „żywe” ifascynujące poznawanie świata nauk matematyczno-przyrodniczych.Uczniowie mogą korzystać z wiedzy naukowców i uczestniczyć wbezpośrednich transmisjach satelitarnych ze Stacji Polarnej naSpitsbergenie, obserwatorium astronomicznego, stacjisejsmograficznej oraz innych fascynujących miejsc. Więcej nawww.eduscience.plWspieramy rodziców – poprzez bliską współpracę zrodzicami na bieżąco informujemy o postępach ucznia, podpowiadamyjak modelować zachowania dziecka lub jak działać w sytuacjachtrudnych. Jesteśmy otwarci na dialog i informację zwrotną odrodziców. Co tydzień przesyłamy raporty o postępach, prowadzimydziennik elektroniczny, jesteśmy w stałym kontakcie.Jak uczymy?Nauczamy w innowacyjny sposób zgodnie z najnowsząwiedzą o pracy mózgu i profilu dominacji człowieka. Jużdziś wiemy, że dzieci zapamiętują w różny sposób i dlategodostosowujemy sposób nauczania do ich własnego stylu zwiększająctym samym skuteczność uczenia się. Dodatkowo, dzięki tej wiedzy,wychowawca potrafi wesprzeć dziecko w sytuacjach dla niego trudnychwynikających z określonego profilu dominacji. Wykorzystujemy w praktyce teorię inteligencji wielorakich diagnozując styleuczenia się. Świadomie wspomagamy rozwój mózgu i jego kompetencjeuczenia się poprzez działania integrujące półkule mózgowe iwykorzystanie wszystkich zmysłów do zapamiętywania nowej wiedzy.Nasz system nauczania przyczynia się do zwiększenia liczby połączeńmiędzy neuronami w mózgu, co wpływa stymulująco na rozwójinteligencji dziecka.Indywidualne podejście do ucznia – dzięki małymklasom (do 18 osób) nauczyciele mają możliwość poznania ucznia idostosowania sposobu nauczania do jego indywidualnego profilu dlazwiększenia efektywności nauczania.Uczymy przez ruch i zabawę – wdrażamy w praktycekluczową zasadę współczesnej psychologii nauczania, że ruchzakotwicza myśl. Wiemy, że dzieci potrzebują się ruszać i nieblokujemy tej fundamentalnej potrzeby, co więcej stwarzamymożliwości do jej ekspresji.  W pierwszym etapie nauczanianasi uczniowie siedzą na piłkach, co zapewnia im ruch w każdejchwili gdy tego potrzebują. Podczas ruchu i zabawy prawa i lewapółkula mózgu lepiej się integruje, co sprawia, że mózg lepiej sięrozwija, co skutkuje lepszymi wynikami w nauce i łatwiejszymzapamiętywaniem. Lepiej zintegrowane półkule mózgowe to większaplastyczność mózgu oraz wzrost umiejętności uczenia się.Rozwijamy potencjał lidera świadomego swoichkompetencji – jesteśmy pierwszą i jedyną szkołą w Polsce wdrażającąprogram The Lider in Me w oparciu o 7 Nawyków Skutecznego Działaniawedług Stephena Coveya. Program, realizowany pod nadzoremFranklin Covey International, uczy zdobywania kompetencjiniezbędnych do odnoszenia sukcesów w nauce i pracy w XXI wieku iobejmuje wszystkich pracowników (kierownictwo, nauczyciele,administracja) oraz uczniów.Uczymy jak się uczyć – wspieramy naukę dzieci poprzez pokazywanieim jak szybko, łatwo i efektywnie przyswajać trwale wiedzę. Uczymytechnik zapamiętywania, tworzenia mapy myśli. Każdy dzieńrozpoczynamy od gimnastyki umysłu.Uczymy więcej niż inni – w Pro Futuro zajęciaobowiązkowe trwają od 8:30 do 15:30. W tym czasie uczniowie mająwięcej zajęć przedmiotowych niż zakłada podstawa programowa MEN, cozmniejsza ilość czasu potrzebnego na naukę w domu.Uczymy praktycznych umiejętności – przygotowujemydo życia w przyszłym świecie. Wiemy, że oprócz przyswojenia wiedzy,bardzo ważne są inne praktyczne umiejętności jak autoprezentacja,sztuka prezentacji własnych pomysłów, samodzielność myślenia,umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wchodzenia wnowe grupy, współpraca grupowa, praca projektowa, śmiałość, odwagai otwartość na nowe.Jesteśmy szkołą z wizją końca – podczasprojektowania procesów nauczania towarzyszy nam wizja efektukońcowego, czyli jak dzisiejszy sześciolatek będzie funkcjonował zaok. 20 lat na rynku pracy.  Stąd tworzymy takie środowisko donauki, w wyniku czego nasi uczniowie są świadomi swoichumiejętności, znają swoje talenty i mocne strony, planują swójrozwój i potrafią odnaleźć się w dorosłym świecie.Cyfrowa edukacja – stosujemy najnowsze technologieinformatyczne w nauczaniu używając między innymi tablicinteraktywnych, które  przygotowują uczniów do funkcjonowaniaw dobie silnej komputeryzacji. Czarna tablica z kredą ustąpiłamiejsca cyfrowym narzędziom, które pozwalają uczyć przywykorzystaniu słowa, dźwięku, koloru, ruchu.Pracujemy grupowo w bractwach – w naszej szkoledzieci przynależą do bractw, dzięki czemu uczą się współpracy,wspólnego dążenia do sukcesu, integrują z różnymi grupamiwiekowymi. Starsi pomagają młodszym ucząc się odpowiedzialności , amłodsi integrują się z dziećmi z innych klas podczas pracyprojektowej. Udział w bractwach motywuje do osiągania najlepszychwyników w pracy zespołowej.Tutoring – w wyższych etapach edukacyjnychwprowadziliśmy metodę pracy z uczniem zwaną tutoringiem. Jest toproces współpracy nakierowanym na integralny rozwój podopiecznego(obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy). Podczas indywidualnychspotkań, w atmosferze dialogu i szacunku,  tutor wspiera wpoznaniu siebie i wybranego obszaru wiedzy oraz  rozwijaumiejętność samodzielnego jej zdobywania oraz maksymalnegowykorzystania  własnych talentów. Tutoring ma za zadanieprowadzić podopiecznego do mądrości i dojrzałości.Stwarzamy doskonałe środowisko do rozwoju dzieckaBazujemy na psychologii pozytywnej –nagradzamy pozytywne zachowania, u każdego  ucznia szukamytalentów, wzmacniamy jego mocne strony, traktujemy dziecipodmiotowo, z szacunkiem i wyrozumiałością.Rozwijamy i wspieramy indywidualne talenty dzieci– poprzez uświadomienie dzieciom ich zdolności – ukierunkowujemyje, modelujemy optymalne rozwiązania, wskazujemy im ścieżkę naprzyszłość,  nie dajemy rozwiązań tylko na teraz. U nas każdedziecko wie w czym jest dobre i jak może rozwinąć swoją wyjątkowośći predyspozycje. Pokazujemy też dzieciom, że wyniki testów sąważne, ale nie stanowią jedynej wykładni wartości człowieka.Doświadczenie pokazuje nam, że połączenie samoświadomości mocnychstron ucznia warz z przyjaznym środowiskiem nauczania przynosiznakomite wyniki, a uczniowie Pro Futuro plasują się w czołówcerankingów, testów, konkursów, olimpiad.Doskonała opieka psychologiczno-pedagogiczna – ProFuturo jest dumne z zespołu specjalistów wspierających dzieci inauczycieli w procesie wychowawczym i rozwojowym. Zatrudniamy nastałe psychologów, pedagogów, logopedów, lekarza, psychoterapeutę.Prowadzimy terapię integracji sensorycznej i  terapiępedagogiczną. To właśnie w Pracowni Rozwoju powstają diagnozy:profilu dominacji ucznia, profilu psychologicznego, stylu uczeniasię i obszary talentów. Specjaliści z Pracowni wspierają rozwójemocjonalny dziecka i jego wyobraźni.Wymagamy w przyjazny sposób tworząc środowisko do wysokichosiągnięć –stawiamy wymagania w przyjaznym środowisku, takaby minimalizować stres, który wpływa blokująco na rozwój iosiąganie wysokich wyników. Pokazujemy, że oprócz wyniku liczy sięteż proces dochodzenia do niego. Poprzez ruch i zabawę realizujemyważne cele, nasi uczniowie często uczą się nieświadomie, wnaturalny sposób. Mamy już wiele dowodów, że takie środowiskostymuluje najlepsze rezultaty.Dużo sportu – przykładamy uwagę do aktywnościfizycznej i współzawodnictwa sportowego. Jako jedyna szkołaprywatna utworzyliśmy Uczniowski Klub Sportowy, w którym dziecimogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania sportowe.Wychowankowie naszego klubu osiągają mistrzowskie tytuły w swoichkonkurencjach, a lista pucharów, medali i dyplomów nie ma końca.Zbudowaliśmy nowoczesne boisko szkolne dla zapewnieniabezpieczeństwa i komfortu podczas zajęć. Plan lekcji obejmujezajęcia taneczne, pływanie, karate, piłkę nożną oraz gry i zabawy.W ramach indywidualnej ścieżki rozwoju i działań UKS możnauczęszczać na szereg innych zajęć sportowych, w których biorąudział zarówno dzieci, jak i rodzice. Dodatkowo UKS organizujeregularne wyjazdy i obozy sportowe.Opieka medyczna – zapewniamy stały dostęp uczniówdo opieki lekarskiej lub pielęgniarskiej. Nasz szkolny lekarzMałgorzata Ito od 20 lat zajmuje się zdrowiem naszych uczniów.Zapewnia również bezpieczeństwo medyczne i pierwszą pomoc podczaswycieczek, pikników, zawodów i przez cały rok szkolny.Uczniowie Pro Futuro chętnie chodzą do szkoły i trudno imsię z nią rozstać – dokładamy wszelkich starań, aby nasiuczniowie dobrze czuli się w szkole, aby poprzez zaangażowanie,przyjazne relacje, niestandardowe podejście i projekty czerpaliradość i satysfakcję z bycia uczniem Pro Futuro. Nasze dzieci sąśmiałe, roztańczone, rozśpiewane, wysportowane, rozwijają zdolnościplastyczne, aktorskie, dbają o środowisko. Jesteśmy dumni, kiedywidzimy jak czasem ciężko jest rodzicom  skłonić dzieci dopowrotu do domu.