Centrum Nauki Języka Angielskiego Londynek

Kontakt email, www
Al. Jerozolimskie 81
Skierniewice ,

Angielski

Kursy językowe

Dla szkół podstawowych

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Kursy językowe
  • Dla szkół podstawowych

O nas

W powszechnym przekonaniu dzieci mająduże zdolności do opanowywania w krótkim czasie języków obcych.Zapomina się jednak, że ma to miejsce przede wszystkim wsytuacjach, w których dziecko znajdujesię w obcojęzycznymotoczeniu, gdy korzystanie z języka jest konieczne dla normalnegożycia. Przy nauce języka obcego w warunkach przedszkola, szkoły czykursu językowego postępy są znacznie mniejsze.Zazwyczaj, nawet pokilku latach nauki w okresie przedszkola i pierwszych klas szkołypodstawowej,dzieci znają podstawowe słówka, rozumieją prostewypowiedzi, potrafią wyrecytować kilka rymowanek,ale nie potrafiąsię porozumieć i poprawnie wypowiadać pełnymi zdaniami.CentrumNauki Języka Angielskiego LONDYNEK mamy na celu uzyskaniewidocznych efektów nauki już u małych dzieci.W nauczaniujęzyków obcych dzieci można wyróżnić dwa odmienne podejścia. Przypierwszym, bardziej tradycyjnym, podstawową formą zajęć jestuczenie się znaczenia słóweki zasad gramatycznych, głównie w oparciu o samodzielną pracępamięciową i pisemne ćwiczenia. Z drugiej strony mamy kursy opartena zabawie z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych i materiałów ocharakterze manualnym - wycinanek, kolorowanek itp. Dzieci uczą sięzabawz wykorzystaniem elementów języka obcego, piosenek.Oba podejściamają swoje dobre i złe strony. Pierwsze daje solidne teoretycznepodstawy znajomości języka, ale najlepsze efekty widoczne są ustarszych kursantów. Z kolei drugi sprawia, że dzieci chętnie biorąudział w zajęciach, ale stosunkowo mało są w stanie się nauczyć.Założeniem metody talking kids jest wykorzystanie dobrych stron obupodejść z ominięciem ich wad. Dodatkowo oparliśmy ją na formieustnej, w której przez większość zajęć nauczyciel i dzieciwypowiadają się na zmianę, używając pełnych, dobrze zbudowanychzdań języka angielskiego. Szybkie tempo i energiczny stylprowadzenia lekcji pozwala dłużej utrzymać uwagęi koncentrację dzieci. Wykorzystanie przede wszystkim językamówionego sprawia, że z jednej strony nauka nabiera bardziejpraktycznego charakteru, a z drugiej pozwala prowadzić zajęcia zdziećmi, które jeszcze nie potrafią czytać ani pisać. Materiałkursu oraz dodatkowe elementy zajęć są tak dobrane, żeby przymaksymalnej korzyści dydaktycznej nie zamęczyć dzieci i żebychętniew zajęciach uczestniczyły.Na kursach stosujących metodę dzieciuczą się całościowo struktur języka, ćwicząc intensywnie nazajęciach ich używanie w ściśle zaplanowany przez autorów kursusposób. System powtarzania wprowadzanego materiału zapewniarzeczywiste jego opanowanie.Jednocześnie przebieg lekcji jest dostosowany do możliwościpercepcyjnych dzieci. Wykorzystuje się maksymalnie okresykoncentracji dzieci, a żeby nie dopuścić do znużenia wprowadzane sąelementy zabaw językowych.Nauka na zajęciach uzupełniana jestpoprzez dodatkowe materiały w postaci nagrań oraz podręczników,z których dzieci korzystają w domu dla dodatkowego utrwalenianabytych na zajęciach umiejętności.opracowana została przez zespół polskich i angielskichdoświadczonych nauczycieli przy współpracy specjalistów z różnychdziedzin zajmujących się nauczaniem dzieci. Wykorzystane zostałynajbardziej efektywne techniki nauczania dorosłych i dzieci.Słownictwo i materiał gramatyczny dobranyi ułożony jest zgodnie ze standardami promowanymi przez CambridgeUniversity Examination Syndicate.Nowy materiał, słówka istruktury gramatyczne, są wprowadzane w małych partiach, jeśli siętylko da poprzez kontekst ich użycia, przy wykorzystaniu obrazkówbądź ruchów lektora. Bezpośrednio potem materiał ten jest ćwiczonyprzez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi. Ważne jest,że dzieci wypowiadają się w trakcie lekcji pełnymi zdaniami, copozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później wkonwersacji.Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa.Żywe tempo sprawia, że dzieci dosyć długo są w stanie aktywnieuczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach. Gdy jednak nauczycielzauważa spadek koncentracji reaguje poprzez wprowadzenie do lekcjielementu zabawy językowej specjalnie w tym celu przygotowanej izwiązanejz wprowadzanym materiałem językowym. U starszych dzieci dodatkowowprowadzane są ćwiczenia czytania i pisania. Przerobiony ustniemateriał jest po pewnym czasie czytany przez dzieci, a jeszczepóźniej pisownia ćwiczona jest przez krótkie dyktanda. Systempowtarzania materiału sprawia, że dzieci rzeczywiście opanowują to,czego uczymy je na lekcjach.Zajęcia kursu Talking Kidsodbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny.Czas ten zapewnia wprowadzenie i przećwiczenie znacznej ilościmateriału językowego.Dla dodatkowego utrwalenia go proponujemy kontynuowanie nauki wdomu. Wystarczy do tego słuchanie dołączonych do kursu nagrań iprzeglądanie zeszytów ćwiczeń, które starsze dzieci mogą jużczytać,a młodsze kolorować.Avalon Quantum English ( AQE ) tonowoczesna metoda nauczania języka angielskiego stworzonaw Londyniew Avalon School of English przez grupę wykwalifikowanychnauczycieli z wieloletnim doświadczeniem. Avalon Quantum English toprosta, efektywna i przyjemna metoda, której skutecznośćpotwierdzają tysiące studentów.Podstawowymi atutami Avalon QuantumEnglish ( AQE ) są:• metoda przynosząca efekty – podręczniki niezawierają odpowiedzi i tłumaczeń co oznacza, ze student uczy sięszybko mówić i myśleć po angielsku.• brytyjscy autorzy – metodanapisana przez wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem.•możliwość studiowania w Avalon School of English w Londynie•nowoczesny język – uaktualniony 4 razy od 1996 roku• duża swobodawypowiedzi studentów• ćwiczenia gramatyczne zintegrowane zmateriałem• szerokie omówienie kluczowych problemów gramatycznychW ciągu ostatnich kilku lat szkoły językowe poza granicami WielkiejBrytanii zaczęły używać Avalon Quantum English między innymi weFrancji, Brazylii, Chinach, Ukrainie, Czechach i oczywiściePolsce.Zanim student rozpocznie naukę, sprawdzany jest jego poziomznajomości języka po czym kierowany jest do odpowiedniej grupy.Każde zajęcia składają sięz dwóch części, gdzie na pierwszej częścipowtarzanyjest materiał z poprzednich zajęć (ciągłe powtarzanietego samego słownictwa i zasad gramatycznych jest podstawąszybkiego opanowania języka), a na drugiej nauczyciel przechodzi donowego materiału. Student zawsze wychodzi z lekcji znając nowesłownictwo i zagadnienia gramatyczne.Nasze podręczniki niezawierają odpowiedzi i tłumaczeń,co jest głównym elementemróżniącym AQE od innych metod bezpośrednich. Nasi studenci odpierwszej lekcji uczą się formułować poprawne zdania i myśleć wjęzyku angielskim. Odpowiedź nie jest narzucona z góry,studencimają pełną swobodę do swojej własnej odpowiedzi. Podręcznikiuzupełnione są zestawem płyt CD, które zawierają pytania zodpowiedziami i pauzą na odpowiedź studenta. Nagrane są przez„native speakers”, więc słuchając student przyzwyczaja się dopoprawnej intonacji i akcentu.Na zajęciach Avalon Quantum Englishzagadnienia gramatyczne i słownictwo wyjaśniane są w językuangielskim. Jeśli student nie potrafi zrozumieć o czym jest mowanauczyciele używają tablicy i graficznego przedstawienia danegozagadnienia. Z własnego doświadczenia wiemy, że taki sposób naukipozytywnie wpływa na postęp studenta i na dynamikę zajęć.Każdalekcja prowadzona metodą AQE polega na ciągłej konwersacji lektoraze studentami i studentów między sobą. Nauczyciel zadaje dwa razypytanie z naturalną prędkością na które student musi odpowiedziećpełnym zdaniem jednocześnie ucząc się rozumienia naturalnej mowy odpierwszej lekcji.Za każdym razem kiedy student odpowiada na pytanienauczyciel koryguje błędy (poprawia go i wyjaśnia gdzie popełniłbłąd), co oznacza, że bardzo szybko przyswaja nowo poznanymateriał. Prowadzenie zajęćw ten sposób ma na celu zachęceniestudenta, aby wypowiedział się na wiele różnych tematów,wyraziłswoje opinie, emocje czy doświadczenie. Zawarte w podręcznikachpytania, słownictwo, gramatyka pomogą studentom w osiągnięciujednego celu – prowadzenia swobodnej rozmowy z drugą osobą.AvalonQuantum English gwarantuje, że student przełamie barierę strachu,zacznie mówić płynnie i z pewnością siebie.Lektorzy w naszejszkole dobierani są spośród osób posiadających uprawnienia do naukijęzyka angielskiego i wysokie kwalifikacje zawodowe - sąabsolwentami kierunków związanych z nauczaniem języków obcych,posiadają państwowe certyfikaty bądź ukończyli specjalistycznekursy przygotowujące do nauczania języka angielskiego. W większościsą to ludzie młodzi, pełni zapału i motywacji do pracy. Cechuje ichrównież chęć i umiejętność pracy z dziećmi, co w bardzo pozytywnysposób wpływa na efektywność nauczania. Dodatkowo poziom zajęćpodnoszony jest dzięki uczestniczeniu lektorów w szkoleniachmetodycznych w zakresie stosowania metody Avalon