Grupowe - Ulica Jakubowskiego - Iłża

  • Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z Siedzibą w Iłży

    Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Międzypowiatowy OśrodekDoskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży , Ul.Jakubowskiego 5, 27-100 Iłża, woj. mazowieckie, tel. 48 365 48 38,faks 48 365 48 38.Adres strony internetowejzamawiającego: www.modn.radom.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorząduterytorialnego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieliw formie warsztatów oraz konsultacji indywidualnych i grupowych wramach projektu pn.…
    ul. Jakubowskiego 5 Iłża
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Jakubowskiego, Iłża